banner
CMList
TÀI LIỆU  KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  Xem và tải tại đây

02

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020.

  Xem và tải tại đây

03

Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

04

Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.

  Xem và tải tại đây

05

Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

06

Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

07

Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

08

Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

09

Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020.

  Xem và tải tại đây

10

Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

11

Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

12

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

13

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

14

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

  Xem và tải tại đây

15

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Xem và tải tại đây

16

Nghị quyết quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

17

Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Xem và tải tại đây

18

Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

 

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

 

BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

  Xem và tải tại đây
  Báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo báo cáo

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

  Phân Tổ thảo luận

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

 

03

Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo báo cáo KT-XH

  Tờ trình KT-XH

  Dự thảo Nghị quyết

 Báo cáo thu, chi ngân sách 

  Phụ lục kèm theo Báo cáo thu, chi ngân sách

  Phụ lục kèm theo Báo cáo thu, chi ngân sách

  Phụ lục kèm theo Báo cáo thu, chi ngân sách

  Phụ lục kèm theo Báo cáo thu, chi ngân sách

04

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

  Báo cáo thẩm tra tổng hợp KT-XH và thực thực hiện thu, chi

  Báo cáo thẩm tra KT-XH

  Báo cáo thẩm tra thu, chi ngân sách

05

Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

06

Công tác nhân sự (có chương trình riêng)

 

07

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương

 Thông báo 

  Phụ lục kèm theo

08

Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

09

Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo báo cáo 

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

10

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 07/11/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND

  Tờ trình

  Thuyết minh kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

11

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 07/11/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND

  Báo cáo thẩm tra

12

Báo cáo tiếp thu, giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

13

Xin ý kiến HĐND tỉnh về chất vấn, trả lời chất vấn và ban hành nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

  

NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP:

 

GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI TỔ

  Xem và tải tại đây

01

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội và các Ban HĐND tỉnh.

 Báo cáo Thường Trực

 Phụ lục Báo cáo Thường trực

 Phụ lục Báo cáo Thường trực

 Báo cáo Ban pháp chế

 Báo cáo Ban VH-XH

 Báo cáo Ban KT-NS

 Báo cáo Ban Dân tộc

02

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

03

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

04

Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.

  Báo cáo 

05

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

06

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

07

Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo

08

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

09

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

10

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

11

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo thẩm tra Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

13

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2020.

   Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo 

14

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2020.

  Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo 

16

Báo cáo thẩm tra Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

17

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo Sở giáo dục về giải trình ý kiến  góp ý dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định của Sở Tư pháp

18

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.

  Báo cáo thẩm tra

19

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công văn Sở Tài chính

  Phụ lục công văn của  Sở Tài chính

  Thẩm định Sở Tư pháp

20

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

21

Tờ trình dự thảo Nghị quyết các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Danh mục kèm theo Tờ trình

  Danh mục kèm theo Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của UBND tỉnh

  Danh mục kèm theo Báo cáo UBND tỉnh

  Danh mục kèm theo Báo cáo UBND tỉnh

22

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

23

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm đinh Sở Tư pháp

  Công văn Sở Tài chính

  Phụ lục kèm theo Công văn Sở Tài chính

24

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

25

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công văn Sở Tài chính

  Phụ lục kèm theo công văn Sở Tài chính

  Thẩm định Sở Tư pháp

26

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

27

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Đề án Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân tỉnh ban hành

  Đề án Thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

  Đề ánThu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu)

  Đề án Thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

  Đề án Thu phí thăm quan di tích lịch sử đối với các công trình thuộc địa phương quản lý 

  Đề án Thu phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng  đối với các công trình thuộc địa phương quản lý 

  Đề án Thu phí thư viện thuộc địa phương quản lý 

  Đề án Thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Đề án Thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường 

  Đề án Thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Đề án Thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

  Đề án Thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

  Đề án Thu phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt

  Đề án Thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi 

  Đề án Thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 

  Đề án Thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm

  Đề án Thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản trừ tàu bay, tàu biển

  Đề án Thu lệ phí đăng ký cư trú

  Đề án Thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân 

  Đề án Thu lệ phí hộ tịch

  Đề án Thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

  Đề án Thu Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

  Đề án Thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng 

  Đề án Thu lệ phí đăng ký kinh doanh

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Bảng thuyết minh

  Giải trình của Sở Tư pháp 

28

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

29

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

 

30

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

31

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Tổng hợp tiếp thu giải trình của Sở Tài chính

  Thẩm định Sở Tư pháp 

32

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

33

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo tiếp thu giải trình

  Thẩm định Sở Tư Pháp

34

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

35

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thuyết minh Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

36 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.   Báo cáo thẩm tra
37 Tờ trình dự thảo Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh”   Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp 

  Tiếp thu, giải trình Sở Giáo dục

  Tiếp thu, giải trình Sở Giáo dục

38 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết “Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh”

  Báo cáo thẩm tra

  Phụ lục kèm theo

39

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết

40

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020

  Báo cáo thẩm tra

41

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình của Sở KH-ĐT

42

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

43

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020.

  Tờ trình

  Thuyết minh kèm theo tờ trình

  Thuyết minh kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

44

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

45

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

46

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh

 

  Báo cáo thẩm tra

 

47

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Viện kiểm soát nhân dân tỉnh

  Báo cáo

48

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Viện kiểm soát nhân dân tỉnh

  Báo cáo thẩm tra

49

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2020 của Cục thi hành án dân sự.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

50

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2020 của Cục thi hành án dân sự.

  Báo cáo thẩm tra

51

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh

  Báo cáo

52

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội.

  Báo cáo

53 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

  Báo cáo thẩm tra

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo 

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI

  Kế hoạch

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

02

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI

  Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10,

  Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 (Có bổ sung nôi dung đến hết ngày 09/6/2020)

03

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI

04

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

 

05

TÀI LIỆU HỎI-ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI (CÓ BỔ SUNG)

  Xem và tải tại đây

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE