banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI.

   Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10

02

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI

   Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10

03

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI

   Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10

  Danh mục kèm theo thông báo

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  Nghị quyết

02

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

04

Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.

  Nghị quyết

05

Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

06

Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

07

Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

08

Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

09

Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

10

Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

11

Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

12

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

13

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

14

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

  Nghị quyết

15

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Nghị quyết

16

Nghị quyết quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

17

Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Nghị quyết

18

Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

19 Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh   Nghị quyết
20 Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh   Nghị quyết
21 Nghị quyết bầu nhiệm Ủy viên UBND tỉnh   Nghị quyết

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE