banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH  KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 29/9/2020)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 29/9/2020)

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2020.

  Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 để hỗ trợ đồng bào miền núi

  Phụ lục kèm theo 

02 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

   Dự thảo Nghị quyết

03 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư   Dự thảo Nghị quyết

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

 Chương trình kỳ họp

02 Báo cáo tóm tắt một số Tờ trình của UBND tỉnh    Báo cáo tóm tắt
03 Báo cáo tóm tắt Báo cáo thẩm tra một số Tờ trình của UBND tỉnh    Báo cáo tóm tắt

04

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2020.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 để hỗ trợ đồng bào miền núi

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

05 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2020.

  Báo cáo thẩm điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

  Báo cáo thẩm tra phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 để hỗ trợ đồng bào miền núi

06

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương dự án

  Dự thảo Nghị quyết

07 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.   Báo cáo thẩm tra
08

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư .

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

  Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà ở xã hội – Nhà ở tái định cư

  Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội

  Bản đồ tuyến đường HCM - QL24

  Bản đồ phạm vi điều chỉnh DA HCM

  Bản đồ phạm vị DA nhà ở XH-TDC

  Bản đồ vị trí DA nhà ở XH-TDC trong khu đô thị Nam Đăk la

  Dự thảo Nghị quyết

09 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư   Báo cáo thẩm tra
10 Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh về các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp Chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

 Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE