banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 23/10/2020)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 23/10/2020)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/ 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo 

02 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 2)

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03 Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trọ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2020    Dự thảo Nghị quyết
04

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020

  Dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí và nhà phố tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

02

Báo cáo tóm tắt một số Tờ trình của UBND tỉnh 

  Báo cáo tóm tắt

03

Tờ trình Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình thẩm định của Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

04

Báo cáo thẩm tra Tờ trình Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

05

Tờ trình về đề nghị phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 (lần 2)

 Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

06

Báo cáo thẩm tra Tờ trình về đề nghị phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 (lần 2)

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia năm 2020

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

08

Báo cáo thẩm tra Tờ trình về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác Lào và Campuchia năm 2020

  Báo cáo thẩm tra

09

Tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2020

   Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Báo cáo thẩm định hồ sơ trình HĐND tỉnh

  Công văn của huyện Kon Plông

  Công văn Công ty cổ phần Tân Hưng

  Tờ trình Sở NN&PTNN

  Dự thảo Nghị quyết

10

Báo cáo thẩm tra Tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2020

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình Về việc đề nghị cho ý kiến về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Công văn Tập Đoàn FLC

  Quyết định điểu chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch

  Tờ trình của Sở Xây dựng

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình Về việc đề nghị cho ý kiến về chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố

  Báo cáo thẩm tra

13 Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. 

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo báo cáo

14

Công tác nhân sự (có chương trình riêng).

  Có chương trình riêng

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE