banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 11 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

  Dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

  Dự thảo Nghị quyết

06

Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

07

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Dự thảo Nghị quyết kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

10

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai.

  Dự thảo Nghị quyết

11

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

  Dự thảo Nghị quyết

12

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

13

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà.

  Dự thảo Nghị quyết

14

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương nâng cấp TTYT huyện Ia H’Drai.

  Dự thảo Nghị quyết

15

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 .

  Dự thảo Nghị quyết

16

Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất đợt 3 năm 2020.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2020 mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiếu lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và mua sắm, sửa chữa bàn ghế học sinh.

  Dự thảo Nghị quyết

18

Dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

19

Dự thảo Nghị quyết về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

20

Dự thảo Nghị quyết về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.=

  Dự thảo Nghị quyết

21

Dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

22

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, mức tặng quà dịp Lễ, Tết đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

23

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  Dự thảo Nghị quyết

24

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

25

Dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

26

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

27

Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

28

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo Kế hoạch

 

 

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục kèm theo

  BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây
  Báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh   Báo cáo

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp 

  Phân Tổ thảo luận

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

 

03

Báo cáo (tóm tắt) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 Báo cáo tóm tắt KT-XH

  Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

 
04 Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.   Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

05

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh.

  Báo cáo tổng hợp

06

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

  Báo cáo tổng hợp

  Phụ lục kèm theo

07

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh.

  Báo cáo tổng hợp

08

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyề năm 2020; ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Thông báo

09

Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

   Báo cáo tóm tắt

   Báo cáo

10

Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo 

11

Xin ý kiến HĐND tỉnh về nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn; việc ban hành Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

(có chương trình riêng).

II. NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP:

  GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ   Xem và tải tại đây

01

Báo cáo tỉnh hình công tác năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo của Thường trực

  Phụ lục kèm theo báo cáo Thường trực

  Phụ lục kèm theo báo cáo Thường trực

  Phụ lục kèm theo báo cáo Thường trực

  Phụ lục kèm theo báo cáo Thường trực

  Báo cáo Ban VH-XH

  Báo cáo Ban Pháp chế

  Báo cáo Ban Dân tộc

  Báo cáo Ban KT-NS

02

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020.

  Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 37

  Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 37

  Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 37

  Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 37

  Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg

  Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg

  Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

  Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

03

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11 HĐNd tỉnh.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo 

04

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.

  Tờ trình

  Dự trù kình phí

  Dự thảo Nghị quyết

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp 6 tháng đầu năm 2021.

   Tờ trình

  Kế hoạch

  Dự thảo Nghị quyết

06 Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021   

  Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình 

 
07 Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.   Báo cáo thẩm tra
08 Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.   

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo 

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

09 Báo cáo thẩm tra báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021.   Báo cáo thẩm tra
10 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025”.

  Báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

11 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025”.      Báo cáo thẩm tra
12 Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các tổ đại biểu HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.   Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

13

Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

14

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  Báo cáo

16

Báo cáo thẩm tra báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

   Báo cáo thẩm tra

17

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 các quỹ ngoài ngân sách địa phương

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

18 Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 các quỹ ngoài ngân sách địa phương    Báo cáo thẩm tra

19

Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2021 -2023).

  Kế hoạch 

  Phụ lục kèm theo

20 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2021 -2023).   Báo cáo thẩm tra

21

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020.

  Báo cáo

22 Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020.    Báo cáo thẩm tra

23

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

24 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020.   Báo cáo thẩm tra

25

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

26 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020.    Báo cáo thẩm tra

27

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

28

Báo cáo thẩm tra  báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  Báo cáo thẩm tra

29

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

30

Báo cáo thẩm tra  báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

   Báo cáo thẩm tra

31

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

32 Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2020.    Báo cáo thẩm tra

33

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

34

Báo cáo thẩm  báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

   Báo cáo thẩm tra

35

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch Tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình 

  Phụ lục kèm theo

  Thẩm định Sở Tư pháp (lần 1)

  Thẩm định Sở Tư pháp (lần 2)

  Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, tiếp thu giải trình

36

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch Tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra 

37

Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Thuyết minh báo cáo tài chính

38 Báo cáo thẩm tra Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra

39

Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

40 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2020.    Báo cáo thẩm tra

41

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

42

Báo cáo thẩm tra  báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  Báo cáo thẩm tra

43

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI.

  Báo cáo

44 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI.    Báo cáo thẩm tra

45

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

   Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

46

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công.

   Báo cáo thẩm tra

47

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo kế hoạch đầu tư công

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

48

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021.

  Báo cáo thẩm tra

49

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

   Tờ trình

  Dự thảo Kế hoạch PT-KT-XH

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo 

  Bảng thuyết minh

  Thẩm đinh Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

50

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

  Báo cáo thẩm tra

51

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

  Tờ trình

  Dự thảo báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn

  Phụ lục kèm theo dự thảo báo cáo

  Phụ lục kèm theo dự thảo báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

52

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

  Báo cáo thẩm tra

53

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

54

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

   Báo cáo thẩm tra

55

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Thuyết minh

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

56

Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

   Báo cáo thẩm tra

57

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo Tờ trình

  Báo cáo thẩm định hồ sơ

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết

58

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Báo cáo thẩm tra

59

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tờ trình

  Báo cáo tiếp thu, giải trình Sở Công thương

  Công văn của Sở Công thương

  Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

60

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

   Báo cáo thẩm tra

61

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

62

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

63

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý

  Bảng thuyết minh

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

64

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Báo cáo thẩm tra

65

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

   Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

66

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

67

Tờ trình dự thảo về việc xây dựng Nghị quyết về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum .

   Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

68

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo về việc xây dựng Nghị quyết về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum .

  Báo cáo thẩm tra

69

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

 Tờ trình

  Đề án

  Vị trí

  Vị trí 1

  Vị trí 1.2.3

  Vị trí 3

  Dự thảo Nghị quyết

70

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Báo cáo thẩm tra

71

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

   Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Thuyết minh 1

  Thuyết minh 2

  Thuyết minh 3

  Báo cáo các khoản thu Sở GD&ĐT

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình Sở GD&ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

72

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

73

Tờ trình Nghị quyết về việc phân bổ, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2020 mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới và mua sắm, sửa chữa bàn nghế học sinh

  Tờ trình

 

  Dự thảo Nghị quyết

74 Báo cáo thẩm tra tờ trình Nghị quyết về việc phân bổ, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2020 mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới và mua sắm, sửa chữa bàn nghế học sinh   Báo cáo thẩm tra
75

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)

 Tờ trình

  Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

  Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ

  Dự thảo Nghị quyết

76 Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)
 
  Báo cáo thẩm tra
77 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

78 Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
79 Tờ trình  Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

80 Báo cáo thẩm tra tờ trình  Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
81 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

82 Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai   Báo cáo thẩm tra
83 Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

84

Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018   Báo cáo thẩm tra
85 Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

86 Báo cáo thẩm tra tờ trình  Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra
87

Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020           

  Tờ trình

  Danh sách trích ngang

  Dự thảo Nghị quyết

88

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

89

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

90

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

   Báo cáo

91

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

92

Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo

93

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

94

Báo cáo công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

95

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

    Báo cáo

96 Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI

  Báo cáo thẩm tra

  Phụ lục 1

  Phụ lục 2

  Phụ lục 3

  Phụ lục 4

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI

  Kê hoạch

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo


02

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI

  Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI

03

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XI

  Thông báo  

04

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Kon rẫy

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

05

Công văn số 3613 /UBND-KTTH ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về  việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về triển khai thực hiện Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

  Công văn

06

TÀI LIỆU HỎI-ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI (CÓ BỔ SUNG)

  Xem và tải tại đây

 

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE