banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI.

  Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

02

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI

  Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11

03

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI

  Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11

  Phụ lục kèm theo

04 Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

  Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết Bầu ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI nhiệm 2016-2021

  Nghị quyết

03

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết

04

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

05

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum theo quy hoạch ( cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)

  Nghị quyết

06

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

07

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủym HĐND, UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai

  Nghị quyết

08

Nghị quyết Về việc phân bổ, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2020 mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và mua sắm, sửa chữa bàn ghế học sinh.

  Nghị quyết

09

Nghị quyết về chủ trương đầu tư mua thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

  Nghị quyết

10

Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

11

Nghị quyết về thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

12

Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

13

Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

14

Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

15

Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

16

Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

17

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trung Tâm Y tế huyện Ia H'Drai ( hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 gường bệnh).

  Nghị quyết

18

Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh kon tum.

  Nghị quyết

19 Nghị quyết mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

20 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

21 Nghị quyết về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường HCM đi Quốc lộ 24.   Nghị quyết
22 Nghị quyết Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo Nghị quyết

23 Nghị quyết Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

24 Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.   Nghị quyết
25 Nghị quyết Ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

26 Nghị quyết về Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

27 Nghị quyết Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh kon Tum.   Nghị quyết
28 Nghị quyết Về kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

29 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND tỉnh.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE