banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH  KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 10/3/2021)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (Ngày 10/3/2021)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021;

  Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021;

  Dự thảo Nghị quyết

03

Dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

04

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;

  Dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh;

  Dự thảo Nghị quyết

06

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đặt tại huyện Ia H’Drai;

  Dự thảo Nghị quyết

07

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum;

  Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai;

  Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy;

  Dự thảo Nghị quyết

10

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy;

  Dự thảo Nghị quyết

11

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần;

  Dự thảo Nghị quyết

12

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - Phạm vi cầu nối sông Đăk Bla);

  Dự thảo Nghị quyết

13

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

  Trình bày tại kỳ họp

14

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

15

Dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021 (bổ sung);

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

16

Dự thảo Nghị quyết về Phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026.

  Dự thảo Nghị quyết

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

  Phân Tổ thảo luận

02

Báo cáo tóm tắt các Tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp

  Báo cáo tóm tắt

03

Báo cáo tóm tắt báo cáo thẩm tra các Tờ trình trình tại kỳ họp

  Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra Ban KT-NS

  Phụ lục kèm theo báo cáo tổng hợp

04

Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp 

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH

01

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

  Tờ trình

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của huyện Kon rẫy

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

02

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

  Báo cáo thẩm tra

03

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua sông Đăk BLa tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

  Tờ trình

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của huyện Kon Rẫy

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

04

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua sông Đăk BLa tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

  Báo cáo thẩm tra

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp đường DH22, huyện Kon Rẫy.

 Tờ trình

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của huyện Kon rẫy

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

06

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp đường DH22, huyện Kon Rẫy.

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

  Tờ trình 

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Huyện Ngọc hồi

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

08

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

  Báo cáo thẩm tra

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

  Tờ trình

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Ban QL-KT các CT Thủy lợi

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

10

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai.

  Tờ trình

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của huyện Ia H’Drai.

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai.

  Báo cáo thẩm tra

13

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới Hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

  Tờ trình

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Tỉnh ủy

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

14

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới Hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

  Báo cáo thẩm tra

15

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh.

  Tờ trình

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Văn phòng Tỉnh ủy

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

16

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

17

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

  Trình bày tại kỳ họp

18

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

  Trình bày tại kỳ họp

19

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - Phạm vi cầu nối sông Đăk Bla).

  Tờ trình

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Ban QL các DA 98

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

20

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - Phạm vi cầu nối sông Đăk Bla).

  Báo cáo thẩm tra

21

Tờ trình dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Báo cáo thẩm đình của UBND tỉnh về dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây đấu nối cụm Nhà máy thủy điện Nam Kong 1,2,3 (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam 

  Báo cáo thẩm đinh của UBND tỉnh về dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng

  Báo cáo thẩm định của UBND tỉnh về dự án đấu giá quyền sử dụng đất đường du lịch số 2 (Quốc lộ 24 đi tỉnh lộ 676) khu phía Đông trung tâm hành chính huyện Kon Plông

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

22

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

23

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Danh mục các dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021.

  Tờ trình

  Phụ lục 1 kèm theo tờ trình

  Phụ lục 2 kèm theo tờ trình

  Báo cáo thẩm định của UBND tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

24

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Danh mục các dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021.

  Báo cáo thẩm tra

25

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2021.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

26

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2021.

  Báo cáo thẩm tra

27

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026.

  Tờ trình

  Tiếp thi giải trình

  Thẩm định của Sở Tư Pháp

  Dự thảo Nghị quyết

28

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026.

  Báo cáo thẩm tra

29 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

30

Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Báo cáo thẩm tra

 

 
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE