banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

03

Dự thảo Nghị quyết về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Dự thảo Nghị quyết Về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh KonTum giai đoạn 2021-2025.

  Dự thảo Nghị quyết

06

Dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (bổ sung).

  Dự thảo Nghị quyết

07

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết

 

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp và thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp.

  Báo cáo công tác chuẩn bị

  Chương trình kỳ họp

  Gợi ý thảo luận tổ

  Phân công thảo luận tổ

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

03

Báo cáo (tóm tắt) tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

04

Báo cáo (tóm tắt) công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh.

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

05

Báo cáo (tóm tắt) công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

06

Báo cáo (tóm tắt) công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh.

 

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

07

Báo cáo (tóm tắt) nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.

  Báo cáo tóm tắt

08

Báo cáo (tóm tắt) nội dung thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

  Báo cáo tóm tắt

  Phụ lục kèm theo

09

Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

10

Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

11

Báo cáo (tóm tắt) kết quả khảo sát chất lượng đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

12

Xin ý kiến HĐND tỉnh về ban hành nghị quyết và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (nếu có).

  

CÁC VĂN BẢN ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU ĐỂ THAM GIAÝ KIẾN TẠI KỲ HỌP

01

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

02

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

03

Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

  Báo cáo Ban KT-NS

   Báo cáo Ban VH-XH

  Báo cáo Ban Dân tộc

  Báo cáo Ban Pháp chế

04

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thuyết minh

  Phụ lục kèm theo thuyết minh

  Báo cáo tiếp thu, giải trình đối với dự thảo Nghị quyết của Sở GD-ĐT

  Phụ lục kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở GD-ĐT

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm đinh Sở Tư pháp 

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên UBND tỉnh

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định của Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

05

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

06

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

  Tờ trình

   Công văn UBND tỉnh

  Công văn của Bộ Tài chính

  Công văn của Bộ Tài chính

  Dự thảo Nghị quyết

07

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

08

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Tờ trình

  Thuyết minh

  Dự thảo Nghị quyết

09

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

10

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo 

  Dự thảo Nghị quyết

11

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

  Báo cáo thẩm tra

12

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

  Tờ trình

  Báo cáo tiếp thu giải trình của Sở KH - ĐT

  Bảng tổng hợp tiếp thu giải trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

13

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

  Báo cáo thẩm tra

14

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)

  Tờ trình

  Danh mục kèm theo

  Danh mục kèm theo

  Báo cáo thẩm định của UBND tỉnh

  Danh mục kèm theo Báo cáo

  Danh mục kèm theo Báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

  Danh mục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Danh mục kèm theo dự thảo Nghị quyết

15

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)

  Báo cáo thẩm tra

16

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

17

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

18 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

19 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án   Báo cáo thẩm tra

20

Báo cáo tiếp thu giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

21

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

22

Báo cáo Thẩm tra  Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

23

Báo cáo thẩm tra  Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

24

Báo cáo Thẩm tra  Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

25

Báo cáo Thẩm tra  Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tào án nhân dân tỉnh

  Báo cáo thẩm tra

26

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội thẩm Tòa án nhân nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

27 Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

Các Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

01

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

02

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

03

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum

   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

04

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ.

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

06

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các hạng mục phụ trợ.

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

08

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025

  Báo cáo thẩm tra

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

10

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

  Báo cáo thẩm tra

13

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án:Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông,tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

14

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án:Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông,tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

  Báo cáo thẩm tra

15

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

16

Báo cáo Thẩm tra  Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

17

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

18 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei   Báo cáo thẩm tra
19 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT 

  Dự thảo Nghị quyết

20 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)   Báo cáo thẩm tra
21 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

22 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ   Báo cáo thẩm tra
23 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

24 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.   Báo cáo thẩm tra
25 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray  Tờ trình

  Công văn kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

26 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray   Báo cáo thẩm tra
27 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

28 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD   Báo cáo thẩm tra
29 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án:Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến dường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

30 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án:Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến dường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)   Báo cáo thẩm tra
31 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án:  Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

32 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án:  Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025   Báo cáo thẩm tra
33 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

34 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam   Báo cáo thẩm tra
35 Tờ trình dự thảo Nghị quyết  về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

36 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết  về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga   Báo cáo thẩm tra
37 Tờ trình dự thảo Nghị quyết  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí Minh)   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

38 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí Minh)   Báo cáo thẩm tra
39 Tờ trình dự thảo Nghị quyết  về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

40 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết  về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)   Báo cáo thẩm tra
41 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

42 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)   Báo cáo thẩm tra
43 Tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

44 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
45 Tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

46 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước   Báo cáo thẩm tra
47 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly, huyện Sa Thầy   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

48 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly, huyện Sa Thầy   Báo cáo thẩm tra 
49 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

50 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
51 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

52 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025   Báo cáo thẩm tra
53 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

54 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
55 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

56 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
57 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết hợp kè suối Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (các đoạn còn lại)   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

58 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết hợp kè suối Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (các đoạn còn lại)   Báo cáo thẩm tra
59 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

60 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018   Báo cáo thẩm tra
61 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

62 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đăk Hà   Báo cáo thẩm tra
63 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

64 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le   Báo cáo thẩm tra
65 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

66 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh   Báo cáo thẩm tra
67 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum     Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

68 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum     Báo cáo thẩm tra
69 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô      Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

70 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô      Báo cáo thẩm tra
71 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

72 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei   Báo cáo thẩm tra
73 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

74 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24   Báo cáo thẩm tra
75 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

76 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675   Báo cáo thẩm tra
77 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

78 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500   Báo cáo thẩm tra
79 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum.   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

80 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra
81 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

82 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi   Báo cáo thẩm tra
83 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

84 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Thủy lợi Kon Braih 3, huyện Kon Plông   Báo cáo thẩm tra
85 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị  thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

86 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị  thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE