banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA XII

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết về việc quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

03

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

  Dự thảo Nghị quyết

04

Nghị quyết về thông qua Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”

 

   Dự thảo Nghị quyết

 

05

Nghị quyết về thông qua Đề án “Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

06

Nghị quyết về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

07

Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

08

Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án (đợt 2)

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh   Dự thảo Nghị quyết
11 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021.   Dự thảo Nghị quyết
12 Nghị quyết về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh   Dự thảo Nghị quyết
13 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh   Dự thảo Nghị quyết
14 'Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND   Dự thảo Nghị quyết

 

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII   Báo cáo
  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Phát biểu khai mạc kỳ họp

  

02

Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

  Gợi ý thảo luận tổ

  Phân tổ thảo luận

03

Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu

  Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu

04 Trao Giấy Chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026  

05

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

06

Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  Có chương trình riêng

07

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Báo cáo

08

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2021 và các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

  Báo cáo tóm tắt

09

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

10 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu, giải trình đối với các nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.    Báo cáo
11 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh.   Báo cáo 

CÁC VĂN BẢN ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU ĐỂ THAM GIA Ý KIẾN TẠI KỲ HỌP 

01

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

02

Tờ trình dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

03

Tờ trình dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

04

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát 6 tháng cuối năm 2021

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

05

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  -  xã hội 6 tháng cuối năm 2021

   Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

06 Báo cáo thẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  -  xã hội 6 tháng cuối năm 2021

  Báo cáo thẩm tra

07

Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

08 Báo cáo thẩm tra báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021   Báo cáo thẩm tra

09

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

10 Báo cáo thẩm tra báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021   Báo cáo thẩm tra

11

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

12 Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021   Báo cáo thẩm tra

13

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

14 Báo cáo thẩm tra báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021   Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

16 Báo cáo thẩm tra báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.   Báo cáo thẩm tra

17

Báo cáo của UBND tỉnh giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

18

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Bảng thuyết minh

  Thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình của Sở Giáo dục

  Báo cáo tiếp thu giải trình của Sở Giáo dục

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo tiếp thu giải trình của Sở Giáo dục

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Thuyết minh

  Thuyết minh

  Thuyết minh

  Thuyết minh

  Thuyết minh

  Thuyết minh

  Thuyết minh

  Thuyết minh

  Thuyết minh

19 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra

20

Tờ trình dự thảo về việc thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

  Tờ trình

  Dự thảo Đè án

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Thuyến minh 

  Dự thảo Nghị quyết

21 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo về việc thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”   Báo cáo Thẩm tra

22

Tờ trình dự thảo về việc thông qua Đề án “Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

  Tờ trình

  Dự thảo Đề án

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Tiếp thu, giải trình

  Dự thảo Nghị quyết

23 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo về việc thông qua Đề án “Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”   Báo cáo thẩm tra

24

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”

  Tờ trình

  Dự thảo Đề án

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Tiếp thu, giải trình lần 1

  Tiếp thu, giải trình lần 2

  Tiếp thu, giải trình lần 3

  Dự thảo Nghị quyết

25 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”

  Báo cáo thẩm tra

26 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021   Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

27 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021   Báo cáo thẩm tra

28

Tờ trình dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.

  Tờ trình

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

29 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.   Báo cáo thẩm tra

30

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án (đợt 2)

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

31 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án (đợt 2)   Báo cáo thẩm tra

32

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

  Tờ Trình 

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

33 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.   Báo cáo thẩm tra

34

Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

  Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch đầu tư

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của huyện Kon plông

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của huyện Kon plông

  Tờ trình của huyện Kon Plông

   Dự thảo Nghị quyết

35 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam   Báo cáo thẩm tra
36 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn

   Tờ trình

  Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch đầu tư

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của huyện Kon plông

  Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của huyện Kon plông

  Tờ trình của huyện Kon Plông

   Dự thảo Nghị quyết

37 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn   Báo cáo thẩm tra
38 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673

  Tờ trình

  Báo cáo thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

39 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673   Báo cáo thẩm tra
40 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum   Tờ trình

  Báo cáo thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

41 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
42 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1)

  Tờ trình

  Báo cáo thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

43 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Giai đoạn 1)   Báo cáo thẩm tra
44 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).

  Tờ trình

  Báo cáo thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

45 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây).   Báo cáo thẩm tra
46 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

   Tờ trình

  Báo cáo thẩm định của Sở KH-ĐT

  Công văn của Tỉnh ủy

  Dự thảo Nghị quyết

47 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.   Báo cáo thẩm tra
48 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)

  Tờ trình

  Báo cáo thẩm định của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

49 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)   Báo cáo thẩm tra
50 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã được phê duyệt.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo Nghị quyết

51 Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã được phê duyệt

  Báo cáo thẩm tra điều chỉnh từ xã Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang

  Báo cáo thẩm tra đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

  Báo cáo thẩm tra nâng cấp đập đăk cấm

  Báo cáo thẩm tra nâng cấp Trung tâm y tế huyện IaHrai
 

52 Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường hầm sở chỉ huy cơ ban huyện Ia Hdrai  Có hồ sơ giấy

53

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

54 Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của của Tòa án nhân dân tỉnh.   Báo cáo thẩm tra

55

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

56 Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.   Báo cáo thẩm tra

57

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

58 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.   Báo cáo thẩm tra

59

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE