banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

02

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

03

Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Nghị quyết
02 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu PCT Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.   Nghị quyết
03 Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Nghị quyết
04 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, PTB các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Nghị quyết
05 Nghị quyết về số lượng Ủy Viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.   Nghị quyết
06 Nghị quyết xác nhận bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Nghị quyết
07  Nghị quyết xác nhận bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Nghị quyết
08 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viện Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Nghị quyết
09 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Nghị quyết
10 Nghị quyết thành lập tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Nghị quyết

11

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

  Nghị quyết

12

Nghị quyết về việc quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

 Nghị quyết

13

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

  Nghị quyết

14 Nghị quyết về thông qua Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”   Nghị quyết
15 Nghị quyết về thông qua Đề án “Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”   Nghị quyết 
16 Nghị quyết về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”   Nghị quyết

17

Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Nghị quyết

18

Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

19

Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án (đợt 2)

  Nghị quyết

20 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021.    Nghị quyết
21 Nghị quyết về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh   Nghị quyết
22 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh   Nghị quyết
23 'Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND   Nghị quyết
24 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)   Nghị quyết 
25 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai   Nghị quyết 
26 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần   Nghị quyết 
27 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum   Nghị quyết
28 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (giai đoạn 1)   Nghị quyết
29 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)   Nghị quyết 
30 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673   Nghị quyết 
31 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn   Nghị quyết 
32 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam   Nghị quyết 
33 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây)   Nghị quyết 
34 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum   Nghị quyết 
35 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24   Nghị quyết 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE