banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH  KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 21/10/2021)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 21/10/2021)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ, HĐND TỈNH KHÓA XII

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DÀNH CHÓ MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

03

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2021

  Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo Nghị quyết về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  Dự thảo Nghị quyết

10

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

11

Dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2021

  Dự thảo Nghị quyết

12

Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

13

Dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

14

Dự thảo Nghị quyết Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

15

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

16

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

17

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

18

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

19

Dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

20

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết

 

STT

 

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

02

Báo cáo tóm tắt các Tờ trình của UBND tỉnh

  Báo cáo tóm tắt

03

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

   Báo cáo tổng hợp

04

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

  Báo cáo tổng hợp

  Phụ lục kèm theo

05

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

  Báo cáo tổng hợp

CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH

 

Báo cáo tiếp thu, giải trình đối với nội dung thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban VH-XH

  Phụ lục kèm theo

  Bảng thuyết minh

01

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025

  Tờ trình 

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025

  Báo cáo thẩm tra

03

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Kon Tum (đợt 2).

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Kon Tum (đợt 2).

  Báo cáo thẩm tra

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  Tờ trình

  Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp

  Tổng hợp tham gia các ý kiến của các đơn vị

  Dự thảo Nghị quyết

06

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch của UBND tỉnh

  Vị trí cũ

  Vị trí mới

  Dự thảo Nghị quyết

08

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục báo cáo chi tiết

  Biểu mẫu kèm theo

  Biễu mẫu kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài

  Báo cáo thẩm tra

13

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2021 cho các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

14

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2021 cho các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

  Báo cáo thẩm tra

15

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị Quyết

  Phụ lục kèm theo

16

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

17

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

18

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

19

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông.

  Tờ trình

  Báo cáo thẩm định điểu chỉnh chủ trương đầu tư của Sở KT-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

20

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông.

  Báo cáo thẩm tra

21

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

22

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

  Báo cáo thẩm tra

23

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang dự án khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định của UBND tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết

24

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang dự án khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Báo cáo thẩm tra

25

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

26

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

  Báo cáo thẩm tra

27

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Tờ trình

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở NN-PTNN

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

28

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

  Báo cáo thẩm tra

29

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Giáo dục - Đào tạo

  Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình

  Dự thảo Nghị quyết

30

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

31

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định chủ trương đâu tư của Sở KH-ĐT

  Dự thảo Nghị quyết

32

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

33

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo đánh giá tác động của việc sửa đổi

  Báo cáo thẩm định Sở tư pháp

  Dự thảo Nghị quyết

34

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

  Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra về báo cáo tiếp thu, giải trình

35

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình

  Báo cáo tổng hợp tếp thu, giải trình

  Dự thảo Nghị quyết

36

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

  Phụ lục kèm theo

37 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2021

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

38 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2021   Báo cáo thẩm tra
39 Tờ trình về dự thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum 

  Tờ trình

  Báo cáo UBND tỉnh

  Bảng tổng hợp kèm theo

  Dự kiến KH năm 2022

  Dự thảo Nghị quyết

40 Báo cáo thẩm tra tờ trình về dự thảo Nghị quyết dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE