banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH  KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 28/4/2022)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 28/4/2022)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  

02

Dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

 

03

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

04

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

06

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

07

Dự thảo Nghị quyết về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Dự thảo Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang 2022 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14.

  Dự thảo Nghị quyết

12

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.

  Dự thảo Nghị quyết

13

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

14

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng).

  Dự thảo Nghị quyết

15

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

16

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

  Dự thảo Nghị quyết

17

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

  Dự thảo Nghị quyết

18

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 

 

 

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp chuyên đề

  Gợi ý thảo luận 

02

Báo cáo tóm tắt các Tờ trình của UBND tỉnh.

  Báo cáo tóm tắt

03

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

  Báo cáo tổng hợp

04

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và ý kiến về Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đối với các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

  Báo cáo tổng hợp

  Phụ lục kèm theo

05 Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

  Phụ lục kèm theo danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương điểu chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện

CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH

01

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Y Tế

  Thẩm định của Sở Tư pháp

  Bảng tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình

02

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

03

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

04

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021.

  Báo cáo thẩm tra

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

  Tờ trình

  Phụ lục 1 kèm theo 

  Phụ lục 2 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang 2022 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang 2022 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết.

  Báo cáo thẩm tra

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (lần 2).

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (lần 2).

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

13

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

  Tờ trình

  Danh sách trích ngang

  Dự thảo Nghị quyết

14 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

15 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”   Báo cáo thẩm tra

16

Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết  về  chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm đinh hồ sơ

17

Báo cáo thẩm tra Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết  về  chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

18 Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

19 Báo cáo thẩm tra Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025   Báo cáo thẩm tra
20 Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

21 Báo cáo thẩm tra Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14   Báo cáo thẩm tra
22 Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

23 Báo cáo thẩm tra Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
24 Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

25 Báo cáo thẩm tra Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)   Báo cáo thẩm tra
26 Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

  Tờ trình 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

27 Báo cáo thẩm tra Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
28 Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

29 Báo cáo thẩm tra Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy   Báo cáo thẩm tra
30 Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

31 Báo cáo thẩm tra Tờ  trình  dự thảo Nghị  quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
32 Tờ trình dự thảo Nghị  quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

33 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị  quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy   Báo cáo thẩm tra

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE