banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 23/6/2022)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 23/6/2022)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về việc Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Quy định kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Phụ lục 10 kèm theo

02

Dự thảo Nghị quyết về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Quy định kèm theo

03

Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Qui định kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

   Dự thảo Nghị quyết

 

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp 

  Gợi ý thảo luận

02

Báo cáo tóm tắt các Tờ trình của UBND tỉnh.

  Báo cáo tóm tắt

03

Báo cáo thẩm tra nội dung trình tại Kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

04

Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

CÁC NỘI DUNGTRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH

01

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo quy đinh kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của Sở LĐ - TB và XH

  Bảng tổng hợp tiếp thu của Sở LĐ - TB và XH

02

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

03

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo quy định kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 2 kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 3 kèm theo dự thảo Nghị quyết

   Phụ lục 4 kèm theo dự thảo Nghị quyết

   Phụ lục 5 kèm theo dự thảo Nghị quyết

   Phụ lục 6 kèm theo dự thảo Nghị quyết

   Phụ lục 7 kèm theo dự thảo Nghị quyết

   Phụ lục 8 kèm theo dự thảo Nghị quyết

   Phụ lục 9 kèm theo dự thảo Nghị quyết

   Phụ lục 10 kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Dân tộc

  Bảng tổng hợp kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Dân tộc

  Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, giải trình tiếp thu về dự thảo Nghị quyết 

04

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Dự thảo quy đinh kèm theo dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thuyết minh giải trình của UBND tỉnh

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tổng hợp tiếp thu của Sở NN và PTNT

  Phụ lục kèm theo báo cáo tổng hợp của Sở NN và PTNT

06

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình 

  Phụ lục I, II,III kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

  Tờ trình 

  Phụ lục I, II,III kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ.

  Báo cáo thẩm tra

13

Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo kết quả thẩm đinh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định của Sở KH-ĐT

14

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: Xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

15

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo kết quả thẩm đinh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định của Sở KH-ĐT

16

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

  Báo cáo thẩm tra

17 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông,tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo kết quả thẩm đinh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định của Sở KH-ĐT

18 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông,tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
  Báo cáo thẩm tra 
19 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

  Tờ trình

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo kết quả thẩm đinh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định của Sở KH-ĐT

20 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025   Báo cáo thẩm tra
21 Tờ trình xin rút nội dung trình kỳ họp Chuyên đề, HĐND khóa XII   Tờ trình

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE