banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 26/8/2022)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 26/8/2022)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Dự thảo  Nghị quyết về điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Dự thảo  Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

  

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Dự thảo  Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo  Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4).

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

13

Dự thảo Nghị quyết về Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 

 

 

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp chuyên đề

  Gợi ý thảo luận

02

Báo cáo tóm tắt các Tờ trình của UBND tỉnh.

  Báo cáo tóm tắt

03

Báo cáo thẩm tra nội dung trình tại Kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

04

Thảo luận tại Hội trường và biểu quyết những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có).

 

CÁC NỘI DUNGTRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

01

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Quy định 

  Thẩm đinh của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của các sở ngành

02

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

03

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Qui định kèm theo

  Thẩm đinh của Sở Tư pháp

04

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

  Báo cáo thẩm tra

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Quy định Hỗ trợ

  Thẩm đinh của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của các sở ngành

06

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Bảng thuyết minh dự thảo Nghị quyết

  Quy định Hỗ trợ

  Thẩm định của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của các sở ngành

08

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thuyết minh mức chi

  Thẩm đinh của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của Sở Tư pháp

  Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình

10

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

13

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

14

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

15

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

16

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

17

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

18

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài.

  Báo cáo thẩm tra

19

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

20

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

21

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4).

  Tờ trình 

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

22

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 4).

  Báo cáo thẩm tra

23

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

  Tờ trình

   Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

24

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

  Báo cáo thẩm tra

25 Tờ trình  dự thảo Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

26 Báo cáo thẩm tra Tờ trình  dự thảo Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương   Báo cáo thẩm tra

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE