banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 11/11/2022)
TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Ngày 11/11/2022)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (hồ sơ Mật)

 

03

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei

  Dự thảo Nghị quyết

04

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi

  Dự thảo Nghị quyết

06

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

09

Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

10

Dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung)trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 3)

   Dự thảo Nghị quyết

11

Dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

 

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

  Gợi ý thảo luận

02

Báo cáo tóm tắt các Tờ trình của UBND tỉnh.

  Báo cáo tóm tăt

03

Báo cáo thẩm tra nội dung trình tại Kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo bổ sung

04

Thảo luận tại Hội trường và biểu quyết những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có).

 

CÁC NỘI DUNGTRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH

  Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo bổ sung

01

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của Sở Tư pháp

   Tiếp thu giải trình 

  Bản thuyết minh dự thảo Nghị quyết

02

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

03

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 29 tháng 8 năm 2022 ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục tổng hợp kèm theo

  Tiếp thu, giải trình của Sở Tư pháp

06

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 29 tháng 8 năm 2022 ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

8

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

  Báo cáo thẩm tra

9

Tờ trình dự thảo Nghị quyết chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

10

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định hồ sơ của UBND tỉnh

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

13

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

14

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

15

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Công văn số 581 của Tỉnh Uỷ

  Báo cáo thẩm tra số 69 của Ban KT-NS

  Báo cáo số 190 của UBND tỉnh

16

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

17 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công văn số 3459 của Sở KH-ĐT

18 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei   Báo cáo thẩm tra
19

Tờ trình dự thảo Nghị quyết việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum

 Tờ trình

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Phụ lục 03 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở KH-ĐT

20 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
21 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (hồ sơ Mật)   
22 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia (hồ sơ Mật)  
23 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định chủ trương đâu tư cảu Sở KH-ĐT

24 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi   Báo cáo thẩm tra
25 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo thẩm định chủ trương đâu tư cảu Sở KH-ĐT

26 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
27 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

28 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE