banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2021

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

08

Dự thảo Nghị quyết quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

10

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

11

Dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

12

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

13

Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

  Dự thảo Nghị quyết

14

Dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030

  Dự thảo Nghị quyết

15

Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Phụ lục 03 kèm theo

16

Dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

17

Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

18

Dự thảo Nghị quyết về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022

  Dự thảo Nghị quyết

19

Dự thảo Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

20

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

21

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025

  Dự thảo Nghị quyết

22

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ thực hiện Dự án 5 (Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo) và Dự án 6 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

23

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

   Phụ lục kèm theo

24

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

25

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án

  Dự thảo Nghị quyết

26

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

27

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

28

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

29

Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

30

Dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

  Dự thảo Nghị quyết

31

Dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

32

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

33

Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

  Dự thảo Nghị quyết

34

Dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 4 

  Dự thảo Nghị quyết

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của  đại biểu Nguyễn Quang Thạch và đại biểu Võ Duy Tuấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

 Báo cáo

02

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Võ Thanh Chín tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn

03

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Trần Bá Tuấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công Văn

04

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Ksor H Tư tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn

05

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu A Tuân tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn

06

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Xuân Khánh tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn

07

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu A Thái tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn

08

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Huỳnh Thị Hồng tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công Văn

09

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Đinh Thị Hồng Thu và đại biểu Lê Minh Chính tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn

10

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu A Dân tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn

11

Công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Lê Minh Chính tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh

  Công văn Y tế

  Công văn Sở Nội vụ

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 4 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem và tải tại đây
 

Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia tại Phiên thảo luận Tổ đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 4 

  Xem và tải tại đây
 

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh 

  Xem và tải tại đây

  Phụ lục kèm theo

01


Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

  Phân tổ thảo luận

  Gợi ý thảo luận

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

03

UBND tỉnh báo cáo (tóm tắt) tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các nội dung trình kỳ họp

  Báo cáo tóm tắt

04

Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo (tóm tắt) kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo tóm tắt

05

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo (tóm tắt) kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  Báo cáo tóm tắt

06 Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo về kết quả thẩm tra.   Báo cáo
07 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra.

 Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

08 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

09 Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

10

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thông báo tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương.

  Thông báo

  Phụ lục kèm theo

11

UBND tỉnh báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

  Báo cáo tóm tắt

12

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

 Báo cáo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

CÁC NỘI DUNGTRÌNH KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

01

Báo cáo tình hình công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh

  Thường trực

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Phụ lục 03 kèm theo

  Ban KT-NS

  Ban Pháp chế

  Ban VH-XH

  Ban Dân tộc

02

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

  Báo cáo

03

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023.

  Tờ trình

  Dự trù kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

04

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Kế hoạch kèm theo

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023.

  Tờ trình thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

  Dự thảo Nghị quyết

  Tờ trình thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Dự thảo Nghị quyết

06

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2022

  Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã

  Phụ lục kèm theo

  Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã 

07 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2022

  Báo cáo kết quả giám sát công tác xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Phụ lục kèm theo

  Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Phụ lục 03 kèm theo

 Báo cáo kết quả giám sát về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

  Phụ lục kèm theo

  Biểu kèm theo

  Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

08

Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Tờ trình 

  Thuyết minh

  Dự thảo Nghị quyết

  Quy chế kèm theo

  Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026   Báo cáo thẩm tra

09

Báo cáo công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

10

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

11

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

  Báo cáo thẩm tra

13

Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Tờ trình

  Các biểu mẫu kèm theo

  Các biểu mẫu kèm theo

  Các biểu mẫu kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

14

Báo cáo thẩm tra Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

  Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Biểu số 3a kèm theo

  Biểu số 3b kèm theo

16

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo thẩm tra

17

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

18

Báo cáo thẩm tra Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 Báo cáo thẩm tra

19

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

20

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo thẩm tra

21

Báo cáo công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Biểu số 04 kèm theo

22

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo thẩm tra

23

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

  Báo cáo 

  Báo cáo bổ sung

24 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.   Báo cáo thẩm tra

25

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo

26

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo thẩm tra

27

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

28

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo thẩm tra

29

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2022.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

30

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2022.

  Báo cáo thẩm tra

31

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 các quỹ ngoài ngân sách địa phương.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

32

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 các quỹ ngoài ngân sách địa phương.

  Báo cáo thẩm tra

33

Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 2025).

  Kế hoạch

  Dự báo một số chỉ tiêu KT-XH

34 Báo cáo thẩm tra Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 2025).   Báo cáo thẩm tra

35

Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

36

Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  Báo cáo thẩm tra

37

Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022”.

  Báo cáo

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Phụ lục 03 kèm theo

38

Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022”.

  Báo cáo thẩm tra

39

Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022”.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

40

Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022”.

  Báo cáo thẩm tra

41

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021

  Báo cáo

  Thuyết minh kèm theo

  Số liệu kèm theo

42

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021

  Báo cáo thẩm tra

43

Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

44

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

 Báo cáo về việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh

  Báo cáo 

45

Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 43/TB-TTHĐND ngày 26/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận phiên giải trình.

  Báo cáo về việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

46

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Biểu kèm theo

  Biểu kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết 

  Biểu kèm theo

47

Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

48

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2021.

  Tờ trình

  Báo cáo quyết toán thu, chi

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

49

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2021.

  Báo cáo thẩm tra

50

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023.

  Tờ trình

  Phụ lục 01 kèm theo

  Biểu kèm theo phụ lục 01

  Phụ lục 02 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

51

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023.

  Báo cáo thẩm tra

52

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Tiếp thu, giải trình của Sở Xây dựng

  Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị

  Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

53

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

54

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị

55

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

56

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị

57

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

58

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Báo cáo thuyết minh

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo quy trình xậy dựng Nghị quyết của Sở LĐTB&XH

  Phụ lục kèm theo

59

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Báo cáo thẩm tra

60

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Bản thuyết minh kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình và thẩm định của Sở Tư pháp

  Thuyết minh mức kinh phí

  Báo cáo giải trình ý kiến tham gia các cơ quan đơn vị

  Thuyết minh mức kinh phí

61

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

62

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 Quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị

63

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 Quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

64

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyêt

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Xây dựng

65

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

  Báo cáo thẩm tra

66

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Thuyết minh tổng hợp

  Tóm tắt thuyết minh tổng hợp

67

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030

  Báo cáo thẩm tra

68

Tờ trình dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

70

Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm thèo

71

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

72

Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

  Báo cáo

73

Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

74

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

75

Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo 

76

Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Biểu mẫu số 01

  Biểu mẫu số 02

77

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

  Báo cáo thẩm tra

78

Báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của Ban HĐND tỉnh

  Báo cáo

79

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

80

Tờ trình dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

  Tờ trình

  Danh sách kèm theo

81

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

  Tờ trình

  Danh sách kèm theo

82

Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

 

83

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV.

  Báo cáo

84 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022

  Báo cáo 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

85 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022   Báo cáo thẩm tra
86 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Phụ lục 03 kèm theo

  Phụ lục 04 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

87 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
88 Tờ trình dự thảo Nghị quyết ­­­­­­về việc đề nghị ban hành “Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum”   Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở NN&PTNN

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở NN&PTNN

   Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình của các đơn vị

  Báo cáo đánh giá tác động chính sách

89 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết ­­­­­­về việc đề nghị ban hành “Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum”   Báo cáo thẩm tra
90 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thảm định cuae Sở Tư pháp

  Phụ lục tiếp thu, giải trình của Sở Tư pháp

91 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
92 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

93 Báo cáo thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
94 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công Văn của Sở KH-ĐT

   Báo cáo kết quả thẩm định đầu tư của Sở KH-ĐT

95 Báo cáo thẩm traTờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
96 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án   Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công Văn của Sở KH-ĐT

  Báo cáo kết quả thẩm định đầu tư của Sở KH-ĐT

  Phụ lục kèm theo

97 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án   Báo cáo thẩm tra
98 Tờ trình dự thảo Nghị quyết  về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum   Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công Văn của Sở KH-ĐT

   Báo cáo kết quả thẩm định đầu tư của Sở KH-ĐT

99 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết  về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
100 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2022    Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở NNvàPTNT

101 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2022   Báo cáo thẩm tra
102 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

103 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
104 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum    Tờ trình

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

105 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum    Báo cáo thẩm tra
106 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định các mức hỗ trợ, mức chi cho tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin của dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Bảng thuyết minh

  Dự thảo Nghị quyết

  Tiếp thu, giải trình của Sở TT&TT

  Tiếp thu, giải trình của Sở TT&TT

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp

107 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định các mức hỗ trợ, mức chi cho tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin của dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin và mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
108 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung thực hiện và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Quy đinh kèm theo

  Bảng thuyết minh

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Tiếp thu giải trình của Sở Tư pháp

109 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung thực hiện và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
110 Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025       

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định của Sở Tư pháp

  Tiếp thu, giải trình của Sở Tư pháp

  

111 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025          Báo cáo thẩm tra
112 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Công văn của Sở KH-ĐT

  Báo cáo kết quả thẩm định đầu tư của Sở KH-ĐT

113 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum   Báo cáo thẩm tra
144 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Tờ trình 

  Dự thảo Nghị quyết

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII

  Kế hoạch

  Phụ lục kèm theo

02

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII

  Đề cương tiếp xúc cử tri

03

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026

  Thông báo

04

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh

 Báo cáo

  Công văn 3711/UBND-NNTN ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh về đính chính nội dung giải quyết trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XII

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Kon rẫy

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

 

 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE