banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4

  Phụ lục kèm theo

02

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

03

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4

  Phụ lục kèm theo

04 Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022   Báo cáo 

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE