banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
8-7-2022
Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoàn thành 06/06 chuyên đề giám sát, khảo sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác Quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đấu giá tài sản đối với tài sản công là quyền sử dụng đất và tài sản tịch thu sung vào quỹ nhà nước trong 02 năm 2020 và 2021; Tình hình thực hiện chính sách đối với đối tượng là học sinh, sinh viên đang sinh sống tại các xã, thôn khu vực II, khu vực III đoạn 2016 -2020 nay chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tình hình thi công xây dựng Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, đoạn qua địa phận tỉnh Kon Tum (theo nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018). Đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã chất vấn 01 lượt đối với Bộ trưởng Bộ Công thương và chất vấn 02 lượt đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.... Qua giám sát, khảo sát đã chỉ rõ các mặt ưu điểm, đồng thời có kiến nghị khắc phục những khuyết điểm, tồn tại cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về pháp luật, cơ chế chính sách và chỉ đạo điều hành công việc của địa phương, của các ngành.
Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Các ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 3

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề xuất Quốc hội xem xét, giám sát trong năm 2023 đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư phát triển năng lượng tái tạo (nhất là các dự án điện mặt trời); Việc tổ chức, thực hiện chương trình, đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, giám sát trong năm 2023 đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị y tế giai đoạn 2016-2021.

Về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, trước kỳ họp bất thường lần thứ nhất và kỳ họp thứ ba, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị các cơ quan hữu quan trong tỉnh nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào 8/8 dự án Luật Cảnh sát cơ động; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội;… trình Quốc hội.

- Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham gia phát biểu 10 lượt tại các phiên thảo luận ở Tổ và thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ;…

Tại kỳ họp thứ ba, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, tham gia phát biểu 20 lượt tại các phiên thảo luận ở Tổ và tại Hội trường, gửi 6 văn bản tham gia ý kiến về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Các dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Cảnh sát cơ động; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở,...

Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 tại 20 xã, phường thuộc 10/10 huyện, thành phố. Tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri đã có 80 lượt phát biểu với 166 ý kiến, kiến nghị gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan nhà nước ở địa phương. Lãnh đạo Đoàn, đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải thích, trao đổi và thông tin cho cử tri về chủ trương và chính sách, pháp luật của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến nội dung 135 kiến nghị của cử tri, được cử tri thống nhất, đồng tình. Đối với những kiến nghị chưa trả lời được ngay tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đã tập hợp, đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Kon Tum xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Đoàn đã sao chuyển 7 văn bản trả lời ý kiến của cử tri của các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan, tổ chức có liên quan biết, tổ chức thực hiện và thông báo cho cử tri.

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào ngày 22 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Đồng thời, phân công đồng chí Phó trưởng Đoàn thay mặt Đoàn tiếp công dân tại Trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi có công dân đến Trụ sở yêu cầu. Tại các buổi tiếp công dân, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ theo luật định.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh theo luật định. Tham gia và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác hỗ trợ, xây dựng nhà tình thương (từ nguồn xã hội hóa) cho 14 hộ chính sách, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn 7 huyện./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà và xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE