banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Kết quả công tác tháng 02 và nhiệm vụ tháng 03/2015 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
10-3-2015
Trong tháng 02/2015, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Kết quả công tác tháng 02 và nhiệm vụ tháng 03/2015 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành báo cáo tham gia ý kiến đối với dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Công văn đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn, các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan trong tỉnh tham gia ý kiến đối với Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi); Thông báo về thời gian, địa điểm giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự đối với Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh; ban hành các văn bản có liên quan về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014; Kế hoạch hoạt động tháng 03/2015.

Tham mưu, giúp Thường trực và các Ban HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và đề cương giám sát, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2011-2015; Tình hình thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú; Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực HĐND huyện Đăk Hà nhiệm kỳ 2011-2016; Đề nghị Chánh án TAND tối cao xem xét, quyết định bổ sung thành viên Hội đồng tuyển chọn thẩm phán trung cấp, sơ cấp ngành TAND tỉnh Kon Tum. Nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu phục vụ các đợt giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong thời gian đến.

Trong tháng 02, Văn phòng tiếp nhận và tham mưu Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh xử lý 03 đơn, thư các loại; sao chuyển 5 văn bản trả lời 9 ý kiến cử tri của các bộ Quốc phòng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các cơ quan, tổ chức có liên quan; Giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện “Diễn đàn cử tri” trên báo chí của tỉnh, tiến độ, chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh; đôn đốc Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 theo quy định.

Ngoài ra, Văn phòng chỉ đạo các Phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch số hóa, hệ thống hóa tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành và kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học phục vụ công tác trong cơ quan. Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Văn phòng; bổ nhiệm 02 Phó Trưởng phòng; Chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng; Xây dựng kế hoạch và tổ chức, phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo sự phân công của Tỉnh ủy; Hoàn thành thủ tục thi đua, khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua năm 2015; Tổ chức thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô với số tiền 9.500.000 đồng từ nguồn kinh phí phúc lợi của Văn phòng.

Tháng 03/2015, Văn phòng tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham mưu, giúp lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia ý kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Báo cáo tham gia ý kiến đối với Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và các dự án luật khác; Phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự đối với Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014. Phục vụ lãnh đạo Đoàn phối hợp tham gia với các Đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội.      

Tham mưu, giúp Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh xây dựng Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND theo đề nghị của Ban Công tác đại biểu; báo cáo tham luận tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 25 tại tỉnh Gia Lai; ban hành kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh…

Tham mưu, giúp lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ. Tiếp nhận, tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh xem xét, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Theo dõi, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, tiến độ, chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh. Tổng hợp và số hóa tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo và điều hành; Hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học phục vụ công tác trong cơ quan; Hoàn thành và ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng; Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ; Tiếp tục thực hiện việc thu nhận và chỉnh lý tài liệu của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng năm 2014; Tiếp tục thực hiện việc giúp xã Đăk Trăm theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ.../.

MT (Th)  
Tin liên quan:
Icon Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015
Icon Kết quả công tác tháng 12/2014 và nhiệm vụ tháng 01/2015 của chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE