banner
Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
07/01/2022 2:21:29 CH
Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và các văn bản có liên quan, trong năm 2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại UBND tỉnh

* Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và 03 Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất. 10 dự án Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và 01 Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có) trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ Ba. 06 dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) và 01 Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có) trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ Tư.

Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội thẩm tra.

* Về công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn sẽ tiến hành các chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Việc thực hiện  pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tố tụng hình sự tại các cơ quan Tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum… Ngoài các chuyên đề này, căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, những vấn đề nổi lên được cử tri và dư quan tâm… lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ quyết định bổ sung giám sát các chuyên đề khác.

* Về công tác dân nguyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi có công dân yêu cầu. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 hàng tháng; đồng thời, nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo đúng quy định.

* Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ các họp thứ Ba và thứ Tư - Quốc hội khóa XV. Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,...

* Về các hoạt động khác: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Đảng đoàn Quốc hội và Nghị quyết số 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT - XH - QPAN của địa phương khi được yêu cầu. Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo quy định. Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội tỉnh có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ Ba và thứ Tư - Quốc hội khóa XV…v.v

Hồ Nam VPĐĐBQH  
Tin liên quan:
Icon Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XV trong năm 2021
Icon Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
Icon Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật
Icon Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất - Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 tại xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 tại xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 tại xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE