Các phòng ban chuyên môn thuộc Văn phòng
17/11/2014 12:35:10 SA

+ Phòng Tổng hợp

 

+ Phòng Hành chính- Tổ chức- Quản trị

 

  
Tin liên quan:
Icon Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC