banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
8-2-2017
Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là nội dung cốt lõi trong chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị và cũng là trách nhiệm, bổ phận của người cán bộ đảng viên, là tình cảm thiêng liêng, trân trọng của chúng ta đối với Bác kính yêu, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí minh là một hệ thống hết sức phong phú và hết sức to lớn, học tập và làm theo, đối với mỗi chúng ta là học tập những vấn đề cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để từ đó tích cực làm theo, nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, chất lượng hiệu quả phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức và đảng viên hiện nay. Nội dung của của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà chúng ta đang học tập và làm theo hiện nay gồm 3 vấn đề lớn đó là: Vấn đề tư tưởng Hồ Chí minh, thứ 2, vấn đề đạo đức Hồ chí Minh và thử 3, là vấn đề phong cách Hồ Chí Minh, đây là những vấn đề kế tục những nội dung cuộc vận đông về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,mà những năm trước chúng ta đã và đang thực hiện, lần này có sự khái quát cao hơn, cụ thể hơn, đó là vấn đề phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta hiểu rằng phong cách Hồ Chí minh là sự tổng hợp khái quát của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người, chứ không hề có sự mâu thuẫn, mà đó là sự thống nhất và nhất quán.
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh ở đây gồm có 6 tư tưởng cốt lõi về con đường của cách mạng Việt Nam, được thể hiện: Vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Về độc lập dân tộc luôn gắn liền với CNXH, độc lập dân tộc đảm bảo cho quá trình đi lên CNXH, và con đường CNXH mới đảm bảo cho dân tộc có độc lập thực sự; Tư tưởng về xây dựng CNXH ở Việt Nam, trong đó đặc biệt quan trọng là tư tưởng về quá độ lên CNXH trong điều kiện thực tiễn của nước ta, vố là một nước thuộc địa nửa phong kiến, tiểu nông đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa; Tư tưởng về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc, đáng chú ý và độc đáo của Người về quan niệm về nhân dân và ý nghĩa to lớn của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng về  xây dựng văn hóa, và con người, trong đó nêu rõ một nền văn hóa mới là như thế nào, và đặc biệt Người coi con người là gốc của mọi việc, Người chỉ rõ, muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN, đó là nét độc đáo trong tư tưởng của Người về vai trò của con người trong xây dựng CNXH; Tư tưởng vê phát huy dân chủ xây dựng nhà nước pháp quyền của dân ,do dân, vì dân; tư tưởng về xây dựng đảng, một mặt Người khẳng định bản chất giai cấp của đảng, mặt khác Người cũng chỉ rõ đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc, và coi việc xây dựng chỉnh đốn đảng là quy luật tồn tại và phát triển của đảng.

 Về đạo đức Hồ Chí minh, cốt lõi của vấn đề là có đạo đức mới hoàn thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang, đạo đức là tiêu chí đánh giá văn minh, đạo đức luôn giúp con người giữ được nhân cách, đạo đức là gốc, có đức mới giữ được chủ nghĩa Mác Lê Nin, và đưa vào thực tiễn cuộc sống, như Bác đã từng nói Đảng ta là đạo đức là văn minh, và tấm gương của Người là suốt đời vì nước vì dân, là ý chí nghị lực vượt qua mọi thử thách, gian nguy, là tình thương vô hạn đối với con người, là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, là trong sáng, dản dị khiêm tốn, và đẹp đẽ.

 Phong cách Hồ Chí Minh đó là phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại, tư duy độc lập tự chủ và sáng tạo, hài hòa uyển chuyển, là “ Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, có lý có tình, là phong cách làm việc khoa học thiết thực và hiệu quả, gần dân ,sát dân, sát thực tiễn, nêu gương cho mọi người, là phong cách diễn đạt khoa học, dễ hiểu, không khoa trương, không sính từ ngữ, mà đi thẳng vào lòng người…

 Học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người là học cái cốt tinh thần đó để nâng cao bản lĩnh, luôn noi gương và phấn đấu làm theo Người, trong cuộc sống phải thiết thực giản dị không khoa trương, không quan liêu hách dịch, thường xuyên học tập lý luận, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đảng, của cấp trên giao, không xa hoa lãng phí thời gian tiền bạc, không tham nhũng, lãng phí, chân thành với đồng chí đồng nghiệp, gần dân sát dân , lắng nghe dân… đó là biểu hiện thiết thực tấm lòng yêu kính Bác, học tập làm theo Bác để “ Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”

Tô Văn Tám, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum  
Tin liên quan:
Icon NHẬN THỨC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
Icon MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
Icon Hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đông nhân dân
Icon Hướng dẫn Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Icon Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Kon Plông
Icon Hội nghị trực tuyến kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Ủy ban Bầu cử tỉnh họp thống nhất công tác chuẩn bị bầu cử
Icon Bầu cử sớm ở một số xã biên giới và đơn vị lực lượng vũ trang ở các huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Ngọc Hồi
Icon Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quyền vận động bầu cử
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE