banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
NHẬN THỨC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
29-12-2016
Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho thấy, Việc xây dựng chỉnh đốn đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm của đảng ta, bởi sự lãnh đạo của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta,việc hội nghị TW 4 khóa XII ra nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống ,những biểu hiện của tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ là hết sức cần thiết, đây là vấn đề vừa hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, sau khi đã đã đánh giá những thành tựu và những hạn chế trong quá trình xây dựng chỉnh đốn đảng trong thời gian qua, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan ,chủ quan, xác định những mục tiêu và quan điểm chỉ đạo, nghị quyết đã nhận diện những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa cụ thể :
NHẬN THỨC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Về biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị: Nghị quyết đã chỉ ra 9 biểu hiện của tình trạng này, trong đó hàng đầu là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là gôc rễ của mọi biểu hiện suy thoái khác, chính vì phai nhạt lý tường cách mạng, hoài nghi mục tiêu, học thuyết của đảng, nên dẫn đến nhận thức lệch lạc, về tôn chỉ mục đích của đảng lười biếng thậm chí không học tập lý luận của đảng, vi phạm các nguyên tắc về tổ chức đảng thiếu trung thực trong đấu tranh phê và tự phê bình, tham vọng cá nhân, nịnh bợ nòi không đi đôi với làm kén chọn chức danh địa vị, tỵ nạnh so bì không chấp hành hoặc né trành sự phân công của đảng của cấp trên vv.. đây là những biểu hiện hết sứ nguy hiểm cần phải được đẩy lùi xóa bỏ.

 Về biểu hiện của suy thoái đạo đức lối sống: nghi quyết cũng chỉ rõ 9 biểu hiện về sự suy thoái này trong đó đáng lưu ý là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ thực dụng vụ lợi, nỏ nhen, háo danh quan liêu,xa rời quần chúng, thờ ơ vô cảm thiếu ý thức trách nhiệm, tham ô lãng phí lạm dụng, lợi dung quyền lực vị trí làm việc để thu lợi cho cá nhân, hoặc người thân, thao túng cho tham nhũng lãng phí, thao túng trong công tác cán bộ, chạy chức chạy chỗ, chạy luân chuyển, sa vào tệ nạn xã hội.

 Về biểu hiện của “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”: Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vi pham các nguyên tắc tổ chức của đảng, đòi da nguyên đa đảng, đây là biểu hiện của sự suy thoái trong nhận thức tư tưởng hết sức nguy hại, từ sự suy thoái này sẽ dẫn đến các suy thoái khác trong 9 biểu hiện suy thoái mà nghị quyết đã chỉ ra, từ sự lệch lạc suy thoái này nên sẽ dẫn đến đòi tam quyền phân lập phủ nhận nguyên tắc phân công phối hợp trong cơ chế quyền lực hiện nay của nước ta, kích động tư tưởng bất mãn, đòi đa nguyên đa đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của đảng, móc nối câu kết với các thế lực thù địch chống phá đảng và nhà nước ta, xuyên tạc dường lối chính sách của đảng, thổi phồng những thiếu sót khuyết điểm trong chỉ đảo lãnh đạo diều hành của nhà nước, xuyên tạc đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, để chia rẽ nội bộ, kích động hận thù dân tộc phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc vv…

 Trên cơ sở nhận diện các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyể hóa nghi quyết đã xacd định mục tiêu quan điểm và 10 giải pháp cơ bản để ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đó, trong đó nhấn mạnh phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện các nghị quyết của đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng, 10 giải pháp mà nghị quyết đã chỉ ra là tập trung và có tính khả thi cao để chúng ta đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đó trong đảng và trong mỗi chúng ta.

 Việc xây dưng và chỉnh đốn đảng luôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đảng, các nghị quyết của đảng qua các thời kỳ đều quan tâm và có những nội dung này, như nghị quyết các kỳ đại hội đảng, nghị quyết TW 4 khoái XI, lần này đảng ta lại tiếp tục ra nghị quyết chuyên đề về công tác này, trước hết phải nhận thức rằng nghị quyết lần này, là sự cụ thể hóa nghị quyết đại hội XII của đảng, kế tục các nghị quyết trước đó về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng như nghị quyết TW 4 khóa XI, nếu như nghị quyết TW 4 khóa XI nhấn mạnh trọng tâm là tự phê bình và phê bình nhằm đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh bảo răn đe từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biễn, tự chuyển hóa, thì nghị quyết lần này phát triển một bước mới là chỉ rõ các biểu hiện của sự suy thoái đó và 10 giải pháp cơ bản để đấu tranh ngăn chăn đẩy lùi, như vậy cùng với nghị quyết TW 4 khóa XI đã hoàn chỉnh một bước quan trọng trong lý luận, nhận thức và hành động của công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, làm cho đảng ta luôn “là đạo đức là văn minh”.

Tô Văn Tám, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum  
Tin liên quan:
Icon MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
Icon Hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đông nhân dân
Icon Hướng dẫn Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Icon Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Kon Plông
Icon Hội nghị trực tuyến kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Ủy ban Bầu cử tỉnh họp thống nhất công tác chuẩn bị bầu cử
Icon Bầu cử sớm ở một số xã biên giới và đơn vị lực lượng vũ trang ở các huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Ngọc Hồi
Icon Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quyền vận động bầu cử
Icon Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc tại tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE