banner
Thứ 4, ngày 29/5/2024
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN- THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XII - NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG.
22-5-2017
Trong những năm qua đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh, qua đó chất lượng trình độ các mặt đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Tuy nhiên chất lượng của họ còn nhiều mặt yếu kém chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, một bộ phận cán bộ đảng viên “Phai nhạt lý tưởng, suy thoái về phẩm chất lối sống rất đáng lo ngại” (nghị quyết TW6 khóa X). Các nghị quyết TW tiếp tuc quan tâm vấn đề này như quyết TW4 khóa XI về xây dựng chỉnh đốn đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng trong đó có công tác cán bộ…Và để tiếp tục xây dựng đảng vững mạnh, hội nghị TW4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã đánh giá các mặt mạnh mặt yếu của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, trong đó đã nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế, và có nhận định: “ công tác xây dựng đảng còn không ít hạn chế khuyết điểm…công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ đảng viên còn yếu kém, nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa biểu hiện tính tiên phong gương mẫu…” đồng thời nghị quyết cúng đã nhận diện rõ những biểu hiện của suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,” tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” và xác định rõ những quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ, và giải pháp chủ yếu tập trung trong thời gian tới, trong đó một trong những điểm đáng lưu ý là: “ Nhận thức sâu sắc về nguy cơ nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn đẩ lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện của “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ và quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trách nhiệm và năng lực…”.Đồng thời nghị quyết đã chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn các biểu hiện về suy thoái đó, và để thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo cũng như các giải pháp mà nghị quyết đã chỉ ra cần phải tăng cường học tập, tu dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức trình độ năng lực của người cán bộ đảng viên, đó là quá trình học tập lâu dài, và được trải qua thực tiễn để đạt đến trình độ nhất định về tư tưởng, đạo đức, tri thức, kỹ năng công tác. Bởi vậy nội dung tu dưỡng phẩm chất của người cán bộ đảng viên rất rộng, bao gồm tu dưỡng về chính trị, tu dưỡng về tư tưởng, tu dường về tri thức, tu dưỡng trí năng, tu dưỡng tâm lý... trong đó, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, tư tưởng là hạt nhân của tu dưỡng phẩm chất người cán bộ đang viên, bởi trong mọi hoàn cảnh của cách mạng, đặc biệt là trong quá trình thực hiện âm mưu “ Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, cán bộ đảng viên có kiên định hay không, có trượt ngã hay không... đều liên quan đến phương hướng chính trị, tu tưởng đúng đắn của họ, phương hướng chính trị, tu tưởng đúng đắn thể hiện ở việc ra sức tu dưỡng rèn luyện giữ vững phẩm chất người cộng sản chân chính, không ngừng học tập nắm vững chủ nghĩa Mác- Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối phương châm chính sách của đảng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Một điều đáng lưu ý ở đây là cán bộ đảng viên được nhân dân trao quyền lực, và như thế ở mỗi vị trí công tác đều nắm quyền lực nhất định, tuy nhiên quyền lực có tính 2 mặt, nó có thể làm cho người nắm quyền lực phát huy đầy đủ tài trí đem lại hiệu quả công tác cao, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, nó cũng có thể làm cho con người sa vào sai lầm nếu dùng quyền lực đó mưu cầu lợi ích riêng. Bởi vậy việc sử dụng đúng đắn quyền lực của nhân dân để phục vụ lợi ích của nhân dân hay dùng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng tư đó là thử thách bản lĩnh chính trị và là điều then chốt để thể hiện cán bộ đảng viên là “ Đầy tớ trung thành của nhân dân”, hay là sa sút suy thoái phẩm chất.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN- THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XII - NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG.

 Tu dưỡng phẩm chất tri thức, phẩm chất chính trị và năng lực nghiệp vụ của cán bộ đảng viên cao hay thấp đều có quan hệ mật thiết với trình độ tri thức của mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cán bộ đảng viên phải có tri thức văn hoá, khoa học công nghệ, chuyên môn nghiệp vụ mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Tu dưỡng phẩm chất tri thức trước hết phải tu dưỡng học tập lý luận Mác- Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi đây là cẩm nang giải quyết đúng đắn vấn đề phương hướng chính trị, định hướng tư tưởng, tăng cường tính nguyên tắc tính hệ thống, tính dự kiến và tính sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, và là điều kiện để nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ đảng viên, thứ 2 là tu dưỡng học tập tri thức văn hoá cả về khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên, các tri thức này giúp chúng ta hình thành, củng cố, nâng cao thế giới quan, nhân sinh quan, tầm nhìn rộng, năng lực tư duy, tri thức quản lý khoa học hiện đại... Đặc biệt phải biết chú ý tiếp cận các thành tựu mới của khoa học tự nhiên hiện đại để vận dụng vào công tác, thứ 3, tu dưỡng tri thức chuyên môn và quản lý, mỗi cán bộ đảng viên ở mỗi vị trí công tác, phải học tập am hiểu, nắm vững kiến thức chuyên môn của mình để hoàn thành nhiệm vụ, nếu là cán bộ lãnh đạo quản lý thì không chỉ am hiểu nắm vững chuyên môn mà còn đạt thành tích cao trong lĩnh vực chuyên môn, và phải nắm các tri thức về lãnh đạo quản lý, kỹ năng công tác mà mình phụ trách. Tu dưỡng chính trị, tư tưởng, tri thức khoa học, chuyên môn và quản lý là để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, ngăn chặn khắc phục các biểu hiện suy thoái mà nghị quyết đã nhận diện.

 Tu dưỡng phẩm chất chính trị tư tưởng,nâng cao năng lực mọi mặt, đây là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi có tri thức, nắm vững đừng lối chính sách mà không có bản lĩnh, năng lực vận dụng, sử dụng những tri thức đó vào thực tiễn công tác đem lại hiệu quả thiết thực thì cũng không có ý nghĩa, thậm chí rơi vào giáo điều, máy móc, thực tiễn chứng minh rằng, trình độ và năng lực không phải luôn luôn đồng nhất với nhau, để có phẩm chất năng lực này, phải tu dưỡng rèn luyện trong thực tiễn công tác, cán bộ đảng viên phải đi vào thực tiễn, đi vào quần chúng, học tập ở đồng chí đồng nghiệp, học tập ở quần chúng nhân dân, tích luỹ vốn sông, kinh nghiệm thực tiễn để hình thành và củng cố nâng cao năng lực của mình.

 Trình độ phẩm chất của đội ngũ cán bộ đảng viên là những yếu tố hết sức quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng hiệu quả công tác, và cũng là yếu tố đảm bảo cho tính hiện thực của tinh thần nghị quyết TW4 khoá XII, bằng việc tu dưỡng rèn luyện các phẩm chất như đã trình bày ở trên và con đường tu dưỡng là học tập trong các cơ sở đào tạo bồi dưỡng của đảng và nhà nước và học tập rèn luyện trong thực tiễn cuộc sống, công tác.

 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân
Icon Trợ cấp một lần đối với người có thành tích kháng chiến
Icon Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Icon Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Icon Kon Tum: nhiều xã, thôn được công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II và III
Icon Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Icon Những đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định mới
Icon MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
Icon Quy định về hỗ trợ tạo việc làm
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE