banner
Một số kết quả hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
29/12/2020 9:26:38 SA
Trong năm 2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các kỳ họp và các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đã tham gia thảo luận và quyết định các dự án luật, các vấn đề quan trọng của đất nước có trách nhiệm và chất lượng, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri,… cụ thể
Một số kết quả hoạt động năm 2020 của  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp thứ 10 tại điểm cầu Kon Tum

- Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát 2 chuyên đề về Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên và Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Khảo sát 01 chuyên đề về Tình hình thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017-2020. Tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tham mưu cho Chính phủ giải quyết kiến nghị của 3 tỉnh Kon Tum, Gia lai và Bình Định về việc đầu tư tuyến đường cao tốc Kon Tum - Gia Lai - Bình Định tại kỳ họp thứ 10…

Hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã bảo đảm theo chương trình, kế hoạch đề ra và công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Qua giám sát, khảo sát đã chỉ rõ các mặt ưu điểm, đồng thời có kiến nghị khắc phục những khuyết điểm, tồn tại cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về pháp luật, cơ chế chính sách và chỉ đạo điều hành công việc của địa phương, của các ngành.

- Về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng khác, trước kỳ họp thứ 9 và thứ 10 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đóng góp ý kiến vào 16 dự án luật (Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Xây dựng (sửa đổi; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Biên phòng; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Tại các kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham gia 26 lượt phát biểu với 104 ý kiến (16 lượt phát biểu với 73 ý kiến tại Hội trường, 10 lượt phát biểu với 31 ý kiến tại Tổ) về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Thanh niên (sửa đổi); Nghị quyết về mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số chính sách đặc thù; Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Dự án hồ chứa nước sông Than, Bản Mồng;...

- Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 - Quốc hội khóa XIV tại 42 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả của các kỳ họp; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mà Quốc hội thông qua, cho ý kiến, động viên cử tri chấp hành pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội; thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh; nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và kiến nghị của cử tri với Trung ương, với tỉnh. Tổ chức 01 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ảnh minh họa-Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp, Lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình ngay các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình; đồng thời thông báo, giải thích cho cử tri biết những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời. Đối với những vấn đề chưa được trả lời trực tiếp cho cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp, phản ánh lên Quốc hội (06 ý kiến, kiến nghị) và UBND tỉnh Kon Tum (16 ý kiến, kiến nghị) xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. Đoàn đã chuyển 02 văn bản trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Kon Tum của Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng đến các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh biết, tổ chức thực hiện và thông báo cho cử tri.

- Về công tác tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 10 buổi tiếp công dân tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (định kỳ chiều thứ 5 tuần đầu tiên hàng tháng). Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp 05 buổi/19 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tiếp đột xuất 03 buổi/03 công dân tại trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn, thư của công dân, Đoàn đã tiếp nhận và xử lý 80 đơn, thư (43 đơn kiến nghị, 21 đơn tố cáo, 16 đơn khiếu nại), trong đó đã chuyển 19 đơn đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết (cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 13/19 đơn); Hướng dẫn và trả lời 13 đơn; Lưu 48 đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định.

- Đoàn luôn duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh theo luật định. Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh bạn./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon BẢO HIỂM XÃ HỘI - MỘT TRỤ CỘT TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI
Icon VẤN ĐỀ LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon CÔNG TÁC THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ tư của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC