banner
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
18/01/2022 9:01:51 SA
Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và Nghị quyết số 19/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Kế hoạch chi tiết số 10/KH-ĐGS ngày 12/10/2021 của Đoàn giám sát của Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề này,… Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 05/01/2022 Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã thành lập Đoàn giám sát và tiến hành giám sát qua báo cáo, giám sát trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác tham mưu cho UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về công tác Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030; tại Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác tham mưu cho UBND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về công tác Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tại Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn.
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật  về công tác quy hoạch
Đoàn giám sát làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở quy định của Luật Quy hoạch và hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh và đơn vị tư vấn triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh. Đến nay đã hoàn thành việc xây dựng 23/31 nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh (khối lượng công việc thực hiện đạt khoảng trên 60% so với nhiệm vụ Quy hoạch được duyệt) và gửi lấy ý kiến các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai thực hiện 08/31 nội dung đề xuất còn lại gắn với ý tưởng khung quy hoạch và các định hướng chính của các nội dung đề xuất được tích hợp vào ý tưởng khung quy hoạch tỉnh. Trong công tác phối hợp lập và thẩm định quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tỉnh Kon Tum đã phối hợp tốt với các Bộ ngành Trung ương trong việc lấy ý kiến đóng góp, cung cấp chia sẻ thông tin để xây dựng các Quy hoạch ngành Quốc gia, Quy hoạch vùng Tây nguyên thời kỳ 2021-2030 đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy hoạch tỉnh. Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn tỉnh đã lập, thẩm định, phê duyệt được 12 quy hoạch xây dựng phân khu chức năng, 12 Quy hoạch chi tiết khu chức năng; điều chỉnh tổng thể 04 Đồ án Quy hoạch, điều chỉnh cục bộ 139 điểm; Đã lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện 133 quy hoạch nông thôn, 82 quy hoạch đô thị. Đến nay đã có 11/11 đô thị đã được phủ kín quy hoạch chung đô thị, các khu vực trong thành phố Kon Tum cơ bản đã được lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000). Việc rà soát các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch được phép điều chỉnh theo Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình và quy định pháp luật; các quy hoạch tích hợp và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế về định hướng phát triển và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh….

Tuy nhiên do việc thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật quy hoạch có nhiều điểm mới, các văn bản hướng dẫn chưa cụ thể nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai, nhất là về việc hướng dẫn tích hợp các nội dung đề xuất quản lý ngành và địa phương vào quy hoạch tỉnh. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung đạt tỷ lệ thấp (khoảng 31,8%). Một số đồ án quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhất là khu vực nông thôn. Công tác xã hội hóa, thu hút vốn đầu tư thực hiện quy hoạch chưa cao; tỷ lệ cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa đạt còn thấp. Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa đảm bảo theo yêu cầu…

Trên cơ sở kết quả giám sát và nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Kon Tum, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiến nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo về quy hoạch và phát triển đô thị và giữa pháp luật về quy hoạch đô thị với quy định về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu; Tăng cường công tác giám sát của Quốc hội để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện công tác quy hoạch của các cơ quan nhà nước.... Kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương tiến hành rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch nói chung và công tác lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch thời kỳ 2021-2030 nói riêng; Đảm bảo triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 -2030; Sớm ban hành văn bản hướng dẫn, quy định về thẩm quyền lập, trình thẩm định và phê duyệt các Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Kế hoạch và Đầu tư - Xây dựng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc cập nhật các đồ án quy hoạch xây dựng (các đồ án quy hoạch xây dựng đã phê duyệt, các đồ án đang lập) vào quy hoạch sử dụng đất được tích hợp vào quy hoạch tỉnh và các đồ án quy hoạch xây dựng phát sinh sau khi quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm thông báo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030 cho cấp tỉnh để tổ chức thực hiện; Hướng dẫn việc lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; Hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện khi chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt chưa phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất do Chính phủ phân bổ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện Khung định hướng của quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm: các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian, …) để tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung có định hướng để làm cơ sở lập quy hoạch tỉnh... Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum có giải pháp cụ thể, kịp thời để chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua công tác giám sát; Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch tỉnh theo đúng nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và sớm phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021; Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung các xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn giai đoạn 2021-2030 để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; Chỉ đạo, thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; Thực hiện tốt việc công bố công khai, kịp thời quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát trong quá trình lập, phê duyệt, công bố và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để kịp thời ngăn chặn, xử lý các sai phạm, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng công trinh trái phép; Sớm chỉ đạo tháo gỡ, hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xem xét tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, bất cập liên quan đến Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các đơn vị cấp huyện, xã (có liên quan) trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quy hoạch trên địa bàn;...

Hồ Nam VPĐĐBQH  
Tin liên quan:
Icon Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Icon Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Icon Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XV trong năm 2021
Icon Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
Icon Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật
Icon Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất - Quốc hội khóa XV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE