banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
CMListTHÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Hiện nay Đảng ta đó và đang phát động thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương Hồ Chí Minh” theo...

VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI CÔNG DÂN

Xã hội công dân là một vấn đề chính trị pháp lý, không tách rời lý luận về dân chủ và nhà nước pháp quyền hiện đại. Nó thường được hiểu là cộng đồng d...

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận trong minh triết và tư tưởng Hồ Chí Minh,. Đó là sự vận dụng ý tưởng tinh hoa của nhân loại, của các vị tiền nhân p...

THU HỒI TÀI SẢN TRONG CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LÝ

Thực tiễn xử lý các vụ án tham nhũng cho thấy, đối tượng tham nhũng thường là những người có chức vụ, quyền hạn, hoặc liên quan đến tài sản của nhà nư...

TÒA ÁN - CƠ QUAN QUAN TRỌNG TRONG THỰC THI VÀ BẢO VỆ CÔNG LÝ

Để đảm bảo và duy trì các hoạt động của đời sống xã hội trong vòng trật tự, phải có hai yếu tố cơ bản, đó là pháp luật và công lý. Kế thừa các thành t...

Tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thành trong quá trình hoạt động cách mạng của Người, trong Việt Nam yêu cầu ca viết đầu năm 1919 gửi t...

Một số vấn đề về tình hình tội phạm hiện nay

Báo cáo thường niên của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy tỷ lệ phá án hình sự đạt cao hơn 85%/năm, tuy nhiên tình hình tộ...

VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO GÂY Ô NHIẾM MÔI TRƯỜNG

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường, được xác định là một trường hợp cụ thể của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...

Vài nét về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nước ta chiếm ¾ diện tích tự nhiên của cả nước, là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc ...

VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

Hiến pháp năm 2013 thừa nhận quyền tự do ngôn luận của công dân, khi thực hiện quyền này đang nảy sinh suy nghĩ nhận thức ở một số người rằng, rằng tự...

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VĂN KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã tiến hành cuộc Cách mạng tháng 8 vĩ đại giàn...

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030.

Chúng ta đều nhớ vấn đề mà cố Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Tố Hữu viết từ thời Việt Bắc: “Mình về thành thị xa xôi; nhà cao còn nhớ núi đồi nữa chă...

NÂNG NIU TẤT CẢ CHỈ QUÊN MÌNH

Thương nhớ Bác, trong bài thơ Bác ơi, nhà thơ Tố Hữu đã khái quát tình thương vô hạn đối với con người của Bác, trong một câu thơ đầy xúc cảm: “Nâng n...

CÁC HÌNH THỨC DÂN CHỦ - PHƯƠNG TIỆN QUAN TRỌNG THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Chế độ ta ngay từ khi mới ra đời đã khẳng định các quyền tự do dân chủ của nhân dân, đồng thời đảm bảo thực hiện các quyền tự do dân chủ đó, bằng nhiề...

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Cơ cấu Bộ máy của nhà nước ta được tổ chức theo nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp 2013 là: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công ph...

BÀI HỌC VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA ĐẢNG TA

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sinh động rằng, đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù...

VẤN ĐỀ MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐÔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Dự thảo điều 10 quy định việc miễn nhiệm giám định viên, theo đó dự thảo quy định các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đó là: không còn đ...

VỀ VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Dự thảo đã bổ sung sửa đổi quy định: Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính là người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, và đố...

VỀ VẤN ĐỀ MỨC PHẠT TIỀN TỐI ĐA TRONG CÁC LĨNH VỰC TRONG DỰ LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật xử lý vi phạm hành chính đang được chuẩn bị đưa ra sửa đổi, bổ sung một số điều, trình kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nội du...

VẤN ĐỀ  BẢO VỆ HIẾN PHÁP VÀ VIỆC BẢO VỆ HIẾN PHÁP Ở NƯỚC TA

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, là nền tảng chính trị pháp lý cho một chính thể, một quốc gia, bởi vậy yêu cầu bảo đảm tính tối thượng của ...

VẤN ĐỀ TUỔI NGHỈ HƯU TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, đã điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm, theo đó trong ...

VẤN ĐỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết dân tộc, đó là tài sản vô ...

CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM KIỂU MỚI

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và nhạy bén của Đảng, nhân dân ta đã chớp thời cơ tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước tháng 8/1945, đánh đổ chế độ thực...

NHỮNG MÙA XUÂN LỊCH SỬ

“Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta trên con đường mới mẻ... Ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, mà nhân dân ta bắt đầu hưởng d...

VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ TRONG ĐẢNG

Sự đoàn kết nhất trí trong đảng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong quá trình xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, sự đoàn kết nhất trí trong đảng đảm bảo ...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE