CMListTHÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
VỀ VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Dự thảo đã bổ sung sửa đổi quy định: Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính là người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, và đố...

VỀ VẤN ĐỀ MỨC PHẠT TIỀN TỐI ĐA TRONG CÁC LĨNH VỰC TRONG DỰ LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật xử lý vi phạm hành chính đang được chuẩn bị đưa ra sửa đổi, bổ sung một số điều, trình kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nội du...

VẤN ĐỀ  BẢO VỆ HIẾN PHÁP VÀ VIỆC BẢO VỆ HIẾN PHÁP Ở NƯỚC TA

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, là nền tảng chính trị pháp lý cho một chính thể, một quốc gia, bởi vậy yêu cầu bảo đảm tính tối thượng của ...

VẤN ĐỀ TUỔI NGHỈ HƯU TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, đã điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm, theo đó trong ...

VẤN ĐỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết dân tộc, đó là tài sản vô ...

CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM KIỂU MỚI

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và nhạy bén của Đảng, nhân dân ta đã chớp thời cơ tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước tháng 8/1945, đánh đổ chế độ thực...

NHỮNG MÙA XUÂN LỊCH SỬ

“Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta trên con đường mới mẻ... Ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, mà nhân dân ta bắt đầu hưởng d...

VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ TRONG ĐẢNG

Sự đoàn kết nhất trí trong đảng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong quá trình xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, sự đoàn kết nhất trí trong đảng đảm bảo ...

TÁM MƯƠI CHÍN MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG

Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã từng bước nhân nhượng và cuối cùng chịu khuất phục, xã hội Việt Nam bấy giờ ...

HỌC TẬP PHONG CÁCH TƯ DUY: TỰ CHỈ TRÍCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc ta và của đảng ta, phong cách tư duy của Người là một tổng thể từ việc ...

PHONG CÁCH TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Có nhiều cách tiếp cận trong vấn đề phong cách, tác phong của người cán bộ, đảng viên, như phương pháp phong cách làm việc khoa học thiết thực,, hiệu ...

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn...

Vấn đề quyền con người và quyền công dân luôn là mối quan tâm lớn của mọi thời đại, mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử, đều gắn liền với cuộc đấu tr...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 17-CV/BCĐ ngày 27-11-2017; Trang thông ti...

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI – Ý NGHĨA – NHẬN THỨC LUẬN.

Cách mạng tháng Mười nổ ra và thắng lợi, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ lên CNXH, thời đại của những người bị áp bức đứng lên tự giải phóng mình,...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ PHÁP LÝ

Pháp luật là một hiện tượng xã hội khách quan, nhưng quá trình xây dựng, và ban hành pháp luật, và đưa pháp luật vào cuộc sống lại phải thông qua yếu ...

Cảnh giác với sự xuyên tạc lịch sử

Cách mạng tháng 8 vĩ đại đã đi vào lịch sử như một sự mẫu mực của sự kết hợp giữa sự lãnh đạo của một chính đảng cách mạng với sức mạnh đại đoàn kết d...

VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG

Khái niệm hệ thống chính trị được sử dụng từ Hội nghị Trung ương 6 khoá VI (tháng 3 năm 1989), đó là hệ thống các tổ chức chính trị xã hội mà qua đó n...

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là nội dung cốt lõi trong chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị và cũng là trách nhiệm, bổ phận...

NHẬN THỨC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hi...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ mười, ngày 24/11/2015 gồm 27 chương, 689 điều và có hiệu lực thi hà...

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 01/6/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum đã tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI...

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Kon Plông

Trong 03 ngày (từ ngày 09-11/5/2016), đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC