banner
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Giáo dục - Đào tạo
16/04/2022 4:01:02 CH
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản có liên quan, ngày 12/4/2022 Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự các buổi làm việc với Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Đồng chí Phạm Đình Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Phó trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Giáo dục - Đào tạo
ĐBQH Trần Thị Thu Phước phát biểu tại buổi làm việc với Sở NN-PTNT

- Tại buổi làm việc sáng ngày 12/4/2022 với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2016 -2021 việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được tiến hành thường xuyên, liên tục; tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh qui định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với các đơn vị liên quan để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thường xuyên, tổ chức cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý học tập, quán triệt, nghiên cứu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên cơ sở dự toán chi ngân sách nhà nước qua các năm được cấp có thẩm quyền giao, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân khai đăng ký nguồn tiết kiệm theo quý và đã tiết kiệm được kinh phí để tạm chi thu nhập tăng thêm, chi phúc lợi tập thể và tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Thực hiện mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, đúng định mức, chế độ quy định. Việc sử dụng trụ sở làm việc theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, do đó đã đạt được kết quả tốt trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, bộ máy tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các đơn vị trực thuộc được tinh gọn, giảm so với năm 2015 và hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, không còn tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc và đến thời điểm hiện nay đã giảm đủ 10% số biên chế được giao cắt giảm theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc còn một số hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị chưa được thường xuyên; các đơn vị đã xây dựng các nội dung, mức tiết kiệm cụ thể theo từng lĩnh vực, tuy nhiên kết quả thực hiện chưa cao;…

Các đại biểu tham dự đã tiến hành trao đổi, làm rõ một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ban thanh tra nhân dân trong thời gian qua, biện pháp khắc phục trong thời gian tới; việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; công tác quản lý, khai thác sử dụng hồ đập thủy lợi; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025;...

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Phạm Đình Thanh đánh giá cao việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngoài khắc phục khó khăn để tháo gỡ các vấn đề còn hạn chế, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và triển khai đầy đủ các quy định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tốt hơn, hiệu quả hơn trong toàn ngành; Khi bổ sung các kiến nghị đề xuất cần nêu rõ văn bản cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền, cơ sở kiến nghị, đề xuất;…

- Tại buổi làm việc chiều ngày 13/4/2022 với Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2016-2021 Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc cơ bản đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước đề ra. Trong đó, việc quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện quy chế cho hoạt động của đơn vị gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách được thực hiện nghiêm túc. Việc mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước. Việc triển khai thực hiện xây dựng các hạng mục công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công đã tiết kiệm 40,888 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt. Với quan điểm vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nên Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ phát hiện, xử lý 1 vụ việc lãng phí và thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 200 triệu đồng.

Hầu hết các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đều ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính mới. Nhất là việc thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chỉ tiêu trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát xây dựng phương án chi trả thu nhập, thực hiện tốt công tác công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính.

Tuy vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ý thức của một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa cao; vẫn còn hiện tượng sử dụng vật tư, công cụ, điện nước, thời gian làm việc chưa thật sự hợp lý; Chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị để đặt ra chương trình hành động thiết thực;...

Các đại biểu tham dự đã tiến hành trao đổi, làm rõ một số vấn đề về công tác xã hội hóa giáo dục; bổ sung chỉ tiêu cụ thể của chương trình hành động; việc tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; việc sử dụng cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp sau khi được sắp xếp lại;…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Phạm Đình Thanh đánh giá cao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2016-2021. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, thực hiện triệt để, hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn ngành; Khi bổ sung các kiến nghị đề xuất cần nêu rõ văn bản cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền, cơ sở kiến nghị, đề xuất;…

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
Icon Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Icon Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Icon Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XV trong năm 2021
Icon Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE