banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023
2-10-2023
Căn cứ Thông báo số 78/TB-TTHĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận chuyên đề giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; Thực hiện Chương trình số 204/CTr-BKTNS ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. Ban Kinh tế - Ngân sách thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-ĐGS ngày 26 tháng 9 năm 2023 về việc giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ảnh minh họa: Khu vực thiết kế trồng rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Ia HDrai

Theo Kế hoạch, mục đích của đợt giám sát lần này là đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó tập trung giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023; việc triển khai thực hiện các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đối với nhà, đất của cơ quan, đơn vị trên địa bàn,...; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các ngành, địa phương, đồng thời đưa ra những kiến nghị và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Đoàn làm việc sẽ thực hiện giám sát qua báo cáo của các đơn vị và làm việc trực tiếp tại một số đơn vị, địa phương; đoàn dự kiến sẽ đi khảo sát thực tế tại một số mô hình nông nghiệp; trồng rừng; các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; một số trụ sở làm việc thuộc phương án sắp xếp, xử lý; dự án đầu tư công;... trên địa bàn một số huyện, thành phố.

Kết thúc giám sát, trên cơ sở báo cáo của Đoàn giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát và gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát theo quy định tại Khoản 3 Điều 81 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân./.

Dương Thị Lam Giang - Phòng Công tác Hội đồng nhân dân  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon BẾ MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2023
Icon KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2023
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua 20 nghị quyết
Icon Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên mục Diễn đàn cử tri năm 2022
Icon Đoàn giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh giám sát trực tuyến về chỉ tiêu trồng rừng và dược liệu
Icon Bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI
Icon CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH TRÁCH NHIỆM CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE