Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
06/07/2018 5:28:50 CH
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trong 6 tháng đầu năm 2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện những hoạt động trọng tâm sau.
Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong  6 tháng đầu năm 2018

* Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 đối với các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý. Phối hợp, tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017 tại tỉnh Kon Tum; Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về tình hình thực hiện Thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước tại tỉnh Kon Tum; Đoàn khảo sát của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển toàn diện trẻ em (giai đoạn 0-8 tuổi) tại tỉnh Kon Tum. Tiến hành khảo sát tình hình thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2017. Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

* Về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, trước kỳ họp thứ 5, theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào 12 dự án luật (Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật Cạnh tranh (sửa đổi);…). Tổ chức hội nghị lấy ý kiến  01 dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham gia 18 lượt phát biểu với 61 ý kiến (08 lượt phát biểu với 29 ý kiến tại Hội trường, 10 lượt phát biểu với 32 ý kiến tại Tổ) về Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, tình hình những tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016;… Tham gia ý kiến các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Trồng trọt;…. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến, thẩm tra các dự án luật, nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban.

* Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV tại 20 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIV; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mà Quốc hội thông qua, cho ý kiến, động viên cử tri chấp hành pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội; thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh; nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và kiến nghị của cử tri với Trung ương, với tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp, các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình; đồng thời thông báo, giải thích cho cử tri biết những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời. Đối với những vấn đề chưa được trả lời trực tiếp cho cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp, phản ánh lên Quốc hội và UBND tỉnh Kon Tum xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã sao chuyển 9 văn bản trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum của các Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục - Đào tạo; Ngân hành Chính sách Xã hội Việt Nam đến các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh biết, tổ chức thực hiện và thông báo cho cử tri biết. 

* Về Công tác tiếp công dân, từ đầu năm 2018 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 06 buổi tiếp công dân (định kỳ chiều thứ 5 tuần đầu tiên hàng tháng) tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp 05 buổi tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

* Tình hình tiếp nhận và xử lý đơn, thư của công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 61 đơn, thư các loại của công dân trong và ngoài tỉnh (trong đó có 09 đơn khiếu nại, 22 đơn tố cáo và 30 đơn kiến nghị, phản ánh, thỉnh cầu), qua xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hướng dẫn, trả lời công dân 04 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết 13 đơn; lưu 44 đơn không đủ điều kiện xử lý (đơn thư được gửi nhiều lần nội dung trùng lắp, đã có quyết định giải quyết cuối cùng; đơn gửi  nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có cơ quan có thẩm quyền; đơn không gửi Đoàn, không đề nghị Đoàn; đơn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội cả nước;...). Đến nay 03/13 đơn do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và trả lời.

* Đoàn luôn duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh theo luật định. Tham gia, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, ANQP, các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 các tổ chức và cá nhân (theo kế hoạch chung của tỉnh) và đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu;…/.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC