Hoạt động trong tháng 5 và 6/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
28/04/2019 10:50:21 SA
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 5 và 6/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau:
Hoạt động trong tháng 5 và 6/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến tham gia đối với các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các đại biểu là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham dự các hội nghị để thẩm tra, cho ý kiến các dự án Luật do Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức trước và trong thời gian tiến hành kỳ họp.

Về công tác giám sát, Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát do Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức tại các địa phương khác trong cả nước.

Tham dự kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục chuẩn bị các nội dung có liên quan đến kỳ họp theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham dự đầy đủ và tích cực các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của Tổ và của Đoàn để thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.

Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ tháng 5 vào chiều ngày 09/5 và tháng 6 vào chiều ngày 06/6/2019.

Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum. Xây dựng Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019./.

 

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon MẤY VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC (Sửa đổi)
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum
Icon Tham gia ý kiến Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 4/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIÁM SÁT TẠI UBND TỈNH KON TUM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018
Icon VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC