Hoạt động trong tháng 4/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
26/03/2019 3:57:53 CH
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 4/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau:
Hoạt động trong tháng 4/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
ảnh minh họa: Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

- Về công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiến hành giám sát, khảo sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban hành Báo cáo kết quả giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp và cử đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh Kon Tum khi có yêu cầu. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức tại các địa phương khác trong cả nước.

- Về Công tác xây dựng pháp luật, Đoàn sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Tham dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 3 dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.  Các đại biểu là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham dự các hội nghị để thẩm tra, cho ý kiến các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức.

- Về Công tác tiếp dân, Đoàn sẽ tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ vào chiều ngày 04/4/2019.

- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.

- Nhận xét, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum./.

 

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIÁM SÁT TẠI UBND TỈNH KON TUM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018
Icon VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Icon Hoạt động trong tháng 3/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon ĐƯA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
Icon Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)
Icon Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC