banner
Hoạt động trong tháng 10 và 11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
09/10/2020 3:51:29 CH
Thực hiện Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, trong tháng 10 và 11/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động:
Hoạt động trong tháng 10 và 11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm với Công ty điện lực Kon Tum trước kỳ họp thứ 10

* Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tổ chức lấy ý kiến tham gia đối với các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham dự các hội nghị để thẩm tra, cho ý kiến các dự án Luật do Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức.

* Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức tại các địa phương khác trong cả nước.

* Chuẩn bị và tham dự kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV, Đoàn tiếp tục chuẩn bị các nội dung có liên quan đến kỳ họp theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham dự đầy đủ và tích cực các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của Tổ và của Đoàn (Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/10 đến ngày 27/10/2020; Họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 02/11 đến ngày 17/11/2020) để thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

* Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ vào chiều ngày 08/10 và ngày 05/11/2020. Nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong thời gian Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp kỳ thứ 10 - Quốc hội khoá XIV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giúp Đoàn trong việc phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ hàng tháng để tiếp thu ý kiến và tham mưu giải quyết đơn gửi đến Đoàn và đại biểu Quốc hội tỉnh. 

* Các đại biểu Quốc hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động do Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các nhóm Nghị sỹ của Quốc hội mà đại biểu là thành viên tổ chức; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum.

* Xây dựng Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum năm 2020 và chương trình công tác của Đoàn đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THỜI GIAN QUA
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Tham gia Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Icon VỀ VẤN ĐỀ PHỐI HỢP THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon VỀ VẤN ĐỀ HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Icon VẤN ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Icon VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TÂM CẦN HOÀN THIỆN TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC