banner
Thứ 4, ngày 29/5/2024
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
15-1-2018
Trong quá trình lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề cải cách nền hành chính nhà nước, từ những quan điểm cơ bản của Đảng về cải cách hành chính, Chính phủ đã có chương trình cải cách hành chính với 4 nội dung lớn và được triển khai trên nhiều mặt cơ bản, từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đến cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính công vv… nhằm kiện toàn, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của nhân dân, theo hướng bộ máy hành chính không chỉ quản lý đất nước và xã hội bằng pháp luật, mà còn là cung cấp nhiều loại dịch vụ công cho xã hội và công dân, và coi đó là một trong những chức năng của bộ máy hành chính, vậy ta có thể hiểu dịch vụ hành chính công, là một loại hình dịch vụ công, do các cơ quan nhà nước thực hiện, để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của tổ chức và công dân, nói cách khác dịch vụ hành chính công là những hoạt động phục vụ các quyền, và các nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân, do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, dựa vào thẩm quyền hành chính pháp lý của nhà nước. Các cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện các dịch vụ hành chính công, bởi người dân đóng thuế cho ngân sách nhà nước, do vậy phải được hưởng các dịch vụ do nhà nước cung cấp, đó là trách nhiệm pháp lý và cũng là đạo lý của nhà nước đối với công dân của mình. Ngoài các đặc tính chung của dịch vụ hành chính công, thì ở nước ta còn có đặc trưng riêng đó là: Việc cung ứng dịch vụ công luôn gắn với thẩm quyền và mang tính quyền lực pháp lý, gắn với các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; dịch vụ hành chính công phục vụ cho hoạt động quản lý của nhà nước; và dịch vụ hành chính công là những hoạt động không vụ lợi.
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám phát biểu thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại kỳ họp thứ 4-Quốc hội khóa XIV

Trong xu hướng của xã hội hiện đại là coi Nhà nước phải có nhiệm vụ chính là cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ cho xã hội, coi công dân là các chủ thể của sản xuất kinh doanh, là khách hàng của mình, cơ quan nhà nước là tổ chức phục vụ, chuyển dần từ chức năng quản lý là chính sang chức năng cung cấp dịch vụ cho xã hội, và coi chức năng quản lý cũng là một dịch vụ công phục vụ cho trật tự chung, an ninh chung mà mỗi người dân đều được hưởng, theo xu hướng này thì một chính quyền có năng lực là một chính quyền biết cung cấp nhiều dịch vụ cho công chúng, thông qua các chiến lược, chương trình phúc lợi, phân bổ ngân sách, huy động toàn xã hội cùng chính quyền thực hiện các dịch vụ công, tìm kiếm những hình thức thích hợp để cung cấp dịch vụ công, chúng ta cũng đang tiếp cận xu hướng này với tinh thần một chính phủ kiến tạo và hành động.

 Với đặc trưng cơ bản của dịch vụ hành chính công là do chủ thể là các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện để đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay các cơ quan hành chính nước ta đang cung cấp các loại dịch vụ hành chính đó là: Các hoạt động cung cấp các loại giấy phép; các hoạt động cấp các loại giấy xác nhận, chứng thực; các hoạt động cấp các loại giấy đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề; các hoạt động thu các khoản đóng góp vào ngân sách và các quỹ của nhà nước; giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và xử lý các vi phạm hành chính; các dịch vụ về phòng chống dịch bệnh thiên tai địch họa, môi trường, hộ đê; các dịch vụ về kết cấu hạ tầng; bảo trợ xã hội vv… các hoạt động đó được thực hiện: phi lợi nhuận phi kinh tế, để mọi người có nhu cầu đều được hưởng bằng nhau và không phải trả tiền; có thể được thực hiện và thu một phần tiền dịch vụ nhất định; hoặc được thực hiện và thu phí lệ phí. Trong những năm qua nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, coi đó là một nội dung quan trọng của quá trình cải cách nền hành chính theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, ứng dụng ngày càng nhiều các phương tiện kỹ thuật hiện đại, điện tử, tin học, cắt giảm thủ tục trong cung cấp dịch vụ hành chính công, giảm phiền hà và rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ hành chính công, được nhân dân đồng tình và đánh giá cao, rõ nét nhất là trong các thủ tục cấp giấp phép, thủ tục hải quan, thuế vv.. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề trong đó gây bức xúc nhiều cho người dân là năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người cung ứng dịch vụ còn nhiều bất cập hạn chế, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết nhu cầu về dịch vụ hành chính công sa sút, nên nhũng nhiễu hách dịch cửa quyền.

 Trong nền kinh tế thị trường, hành chính nhà nước đang thực hiện chuyển chức năng quản lý nhà nước sang hình thức cung cấp dịch vụ công, và sự kết hợp giữa nhà nước với các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong cung cấp dịch vụ công là một xu hướng phổ biến, mặt khác việc cung cấp dịch vụ công nhằm thỏa mãn nhu cầu của người dân không chỉ do nhà nước đảm nhiệm, mà nó còn dần được xã hội hóa với sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, dưới sự kiểm soát của nhà nước, và nhà nước đóng vai trò xúc tiến, rất đúng đắn khi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII xác định: “Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm”.

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon Quan điểm của Đảng ta về quyền con người
Icon TÀI LIỆU ĐÍNH CHÍNH, BỔ SUNG, CHỈNH SỬA SÁCH "LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH, TẬP 1 (1930-1975)"
Icon CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI – Ý NGHĨA – NHẬN THỨC LUẬN.
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ PHÁP LÝ
Icon Cảnh giác với sự xuyên tạc lịch sử
Icon VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG
Icon HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Icon NHẬN THỨC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
Icon MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
Icon Hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đông nhân dân
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE