banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
TÁM MƯƠI CHÍN MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG
30-1-2019
Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã từng bước nhân nhượng và cuối cùng chịu khuất phục, xã hội Việt Nam bấy giờ là chế độ thực dân nửa phong kiến, và nhân dân ta chịu sự áp bức của hai thế lực là thực dân và phong kiến, chính sách khai thác thuộc địa được người Pháp tiến hành tại nước ta nói riêng và Đông dương nói chung, đã biến nước ta thành một nước nghèo nàn và lạc hậu, nhân dân ta đói khổ lầm than, không chịu khuất phục sự đô hộ của ngoại bang nhân dân ta liên tiếp vùng lên đấu tranh giành tự do độc lập, các phong trào đấu tranh trong các khuynh hướng tư tưởng khác nhau, các cuộc khởi nghĩa vũ trang vv…các phong trào và các cuộc khởi nghĩa đó đều ngời sáng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, nhưng đều thất bại, mà nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là chưa có con đường cứu nước đúng đắn phù hợp với quy luật vận động phát triển của lịch sử. Chỉ đến khi Nguyễn Ái Quốc đã dự cảm, tiếp cận nhìn nhận rõ con đường đấu tranh đúng đắn nhất để giải phóng dân tộc sau những năm bôn ba tìm kiếm, đó là con đường cách mạng theo tư tưởng của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Người đã truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê nin về nước và sáng lập ra chính Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam Ngày 3 tháng 2 năm 1930, chính Đảng đó đã lãnh đạo nhân dân tiến hành một cuộc cách mạng bền bỉ, kiên cường, nhiều mất mát hy sinh nhưng đầy chiến công hiển hách, cao trào cách mạng 30-31 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ tĩnh, cao trào cách mạng 36-39, và cao trào cách mạng 39-45 mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 vĩ đại đánh đổ thực dân, phong kiến, phát xít, giành lại độc lập, tụ do cho dân tộc, thành lập chính quyền của nhân dân, đó là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, (nay là Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), chính Đảng đó đã không chùn bước, không chịu khuất phục trước sức mạnh phi nghĩa, sự lật lọng xảo trá, sức ép của các thế lực thù địch, thế lực phản dân chủ, phản cách mạng, phản động, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình đã lãnh đạo toàn dân tộc, tiến hành các cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại giữ gìn nền độc lập và thống nhất tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta cũng gặp không ít khó khăn thách thức, có những thách thức như ngàn cân treo sợi tóc, đó là thời kỳ thù trong giặc ngoài của những năm sau Cách mạng tháng 8, có những thách thức mà cả thế giới và nhân loại tiến bộ lo lắng cho Việt Nam đó là khi người Mỹ ồ ạt đưa quân vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam, các cuộc ném bom phá hoại miền Bắc và rải thảm thủ đô Hà nội vv… có những thách thức do chúng ta chủ quan nóng vội duy ý chí trong tổ chức xây dựng đất nước, sự sụp đổ của Liên Xô và Đông âu… nhưng trước những khó khăn thách thức đó Đảng ta luôn kiên định lập trường và với bản lĩnh trí tuệ của mình Đảng đã nhận thức rõ bản chất của sự việc, để đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn lãnh đạo nhân dân vượt qua thác ghềnh thách thức để giành những thắng lợi quyết định, và vững bước đi lên trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt là Đảng với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật” nhận rõ những khuyết điểm hạn chế để kiên quyết khắc phục sửa chữa, củng cố xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Trước các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tính cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác- Lê nin Đảng ta đã tiến hành một cuộc đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ sự trong sáng của Học thuyết Mác- Lê nin Đảng không quan niệm đó là một học thuyết kín cứng nhắc, mà luôn quan niệm đó là một học thuyết mở, với những giá trị bất biến của nó, nhưng phải vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của Cách mạng Việt Nam, những luận điểm về các vấn đề cách mạng các nước thuộc địa nói chung và của Việt Nam nói riêng, về vấn đề dân tộc trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN vv…các quan điểm về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH trong cương lĩnh của Đảng, các chủ trương chính sách phát triển trong tình hình thế giới đầy biến động và phức tạp, trong điều kiện kinh tế tri thức, cách mạng 4.0 vv.. đã thể hiện sự năng động sáng tạo trong vận dụng và bổ sung phát triển Học thuyết Mác - Lê nin của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta, thực tiễn cách mạng nước ta và đặc biệt là thành tựu 30 năm đổi mới đã chứng minh điều đó.
TÁM MƯƠI CHÍN MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG

 Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh rằng: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một tất yếu khách quan, của lịch sử và cũng là sự lựa chọn của nhân dân và dân tộc Việt Nam./.

 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon HỌC TẬP PHONG CÁCH TƯ DUY: TỰ CHỈ TRÍCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.
Icon PHONG CÁCH TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Icon DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Icon Quan điểm của Đảng ta về quyền con người
Icon TÀI LIỆU ĐÍNH CHÍNH, BỔ SUNG, CHỈNH SỬA SÁCH "LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH, TẬP 1 (1930-1975)"
Icon CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI – Ý NGHĨA – NHẬN THỨC LUẬN.
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ PHÁP LÝ
Icon Cảnh giác với sự xuyên tạc lịch sử
Icon VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG
Icon HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE