banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ TRONG ĐẢNG
1-2-2019
Sự đoàn kết nhất trí trong đảng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong quá trình xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, sự đoàn kết nhất trí trong đảng đảm bảo cho sức mạnh của đảng, đảm bảo cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng và không ngừng vun đắp cho sự đoàn kết nhất trí trong đảng, và chính Người là biểu hiện cao cả sinh động của sự đoàn kết nhất trí trong đảng, trước lúc đi xa người căn dặn trong di chúc rằng: Đoàn kết là một truyền thống quý báu của đảng ta, các đồng chí từ trung ương đến chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ TRONG ĐẢNG

Đoàn kết nhất trí trong đảng đó là sự đoàn kết nhất trí trên nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, đoàn kết nhất trí trên tinh thần tự giác, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, trung thực thẳng thắn và chân thành, trên tinh thần phê bình và tự phê bình, không a dua, xu nịnh, không đoàn kết theo kiểu bè phái, bằng mặt không bằng lòng. Để cho sự đoàn kết nhất trí trong đảng đúng thực chất, trước hết các đảng viên phải quán triệt sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của sự đoàn kết nhất trí, đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, mọi biểu hiện chia rẽ cục bộ, kết bè kết cánh, mọi biểu hiện hách dịch của quyền, tham nhũng lãng phí. Hiện tại có các hiện tượng, thứ nhất đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đây là bộ phận phải kiên quyết đấu tranh uốn nắn hoặc loại trừ, thứ hai đảng viên không có biểu hiện suy thoái, nhưng cũng không tích cực trong mọi công tác, bình bình trong mọi việc, đây cũng là bộ phận cần chấn chỉnh để nâng cao chất lượng đảng viên, thứ ba bộ phận đảng viên tích cực, tiên phong, năng động, sáng tạo trong mọi công việc, đây là nhân tố quan trọng cho sự đoàn kết nhất trí trong đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh rằng đảng viên phải nêu gương về trong sạch, đề cao chữ liêm, đó chính là đạo đức của người cách mạng, là sự tôn trọng nhân dân, Người cũng nhấn mạnh rằng những đảng viên đều có nhiều hoặc ít quyền hành, nếu không giữ gìn phẩm chất đạo đức thì dễ trở nên hủ bại biến thành sâu mọt của dân, như thế sẽ là điều tai hại cho đảng. Để đảm bảo sự đoàn kết nhất trí, các cấp ủy đảng phải là trung tâm của khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị, và đồng chí bí thư cấp ủy là hạt nhân của sự đoàn kết. Tổ chức đảng đoàn kết thực chất thì quần chúng trong cơ quan đơn vị tin tưởng, nhân dân tin tưởng đoàn kết xung quanh đảng. Để là hạt nhân của sự đoàn kết nhất trí trong tổ chức đảng, đồng chí bí thư cấp ủy phải là người có năng lực nhất trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác đảng, công tâm khách quan trong lãnh đạo chỉ đạo, không thiên vị, không bao che, không hẹp hòi định kiến, cục bộ cá nhân chủ nghĩa, là người biết phát huy cao nhất dân chủ trong đảng, cũng như dân chủ trong nhân dân… Tóm lại đó là người tiêu biểu nhất, Lê nin từng nói về người chính ủy đại ý rằng: Chính ủy là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người cũng nói Đảng ta là một đảng cầm quyền, như thế để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo chính quyền phải xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, trong đó giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng là một trong những nhân tố quan trọng đảm bảo cho đảng luôn trong sạch vững mạnh./.

 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon TÁM MƯƠI CHÍN MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG
Icon HỌC TẬP PHONG CÁCH TƯ DUY: TỰ CHỈ TRÍCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.
Icon PHONG CÁCH TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Icon DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Icon Quan điểm của Đảng ta về quyền con người
Icon TÀI LIỆU ĐÍNH CHÍNH, BỔ SUNG, CHỈNH SỬA SÁCH "LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH, TẬP 1 (1930-1975)"
Icon CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI – Ý NGHĨA – NHẬN THỨC LUẬN.
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ PHÁP LÝ
Icon Cảnh giác với sự xuyên tạc lịch sử
Icon VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE