banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
PHÁT HUY SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG XÃ HỘI ĐỂ XÂY DỰNG TỈNH NHÀ VỮNG MẠNH.
11-5-2017
Trong quá trình xây dựng Kon Tum ổn định và phát triển, tỉnh đảng bộ luôn luôn quán triệt sâu sắc và tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng, củng cố phát triển sự đồng thuận trong xã hội, và xác định đó là một trong những nguồn sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thuận xã hội là sự đồng tình, ủng hộ, thống nhất ý chí và hành động của các tàng lớp nhân dân, các dân tộc các tôn giáo, trên cơ sở những điểm tương đồng, đó là mục tiêu giữ vững dộc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, đó là lợi ích chính đáng của nhân dân, của dân tộc, đó là mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh, là truyền thống nhân nghĩa khoan dung vv... Đồng thời vẫn chấp nhận những sự khác biệt nhất định. Củng cố khối đại đoàn kết là quan điểm lớn của đảng ta, trong đó xây dựng sự đồng thuận trong xã hội là một nội dung quan trọng, nghị quyết đại hội lần thứ X của đảng đã xác định rõ những điểm tương đồng để tập hợp các giai cáp các tầng lớp các lực lượng trong xã hội, tạo sự đồng thuận để củng cố phát triển khối đại đoàn kết, đồng thời tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, xoá bỏ mặc cảm, định kiến phân biệt đối xử về quá khứ thành phần khác nhau, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau hướng tới tương lai.
PHÁT HUY SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG XÃ HỘI ĐỂ XÂY DỰNG TỈNH NHÀ VỮNG MẠNH.

  Thực tiễn của quá trình lãnh đạo, Tỉnh uỷ đã hết sức quan tâm trong việc xây dựng và phát huy vai trò của đồng thuận xã hội, các tầng lớp nhân dân đã đồng tình ủng hộ các chủ trương, chính sách giải pháp do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cấp uỷ Đảng chính quyền đề ra, những chủ trương, chính sách, giải pháp đó đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, và xây dựng tỉnh nhà phát triển. Dẫu rằng, có lúc, có nơi, có thể những chủ trương chính sách đó phản ánh chưa thật sát thực tế, nhưng vì sự phát triển của tỉnh vì mong muốn tỉnh nhà sớm thoát nghèo, trở thành một địa phương giàu mạnh, cùng cả nước tiến lên công nghiệp hoá hiện đại hoá, mà các tâng lớp nhân dân, các dân tộc các giai tầng của xã hội vẫn đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện các chủ trương, lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền, đoàn thể, và luôn mong muốn các cấp uỷ đảng chính quyền, duy trì và thực hiện tốt sự công bằng, và bàn bạc dân chủ công khai, nhất là những vấn đề thuộc về lợi ích sát sườn của họ, như vấn đề đất đai, vấn đề giải phong mặt bằng, vấn đề sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tại cơ sở vv...và rằng tuy nhiên vẫn còn một ít người chưa hài lòng với những gì chúng ta đã làm, những thành quả mà chúng ta đã đạt được, đó cũng là điều bình thường, bởi mong muốn của con người thường rất lớn, và rất nhiều, mà khả năng đáp ứng không phải lúc nào cũng thoả đáng, kịp thời hoặc đầy đủ,mặt khác điều đó cũng có thể do sự nhận thức, cách tiếp cận vấn đề khác nhau, nhưng có thể nói rằng trong suốt quá trình lãnh đạo Đảng bộ tỉnh, cũng như các cấp uỷ Đảng chính quyền đã xây dựng và phát huy được sự đồng thuận trong xã hội. Để tiếp tục duy trì củng cố, phát huy sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết vững mạnh, thiết nghĩ cần tiếp tục thực hiện một số vấn đề sau:

  Thứ nhất: Bàn bạc dân chủ công khai minh bạch, đối thoại trực tiếp với nhân dân, khi đề ra và thực hiện những vấn đề lợi ích thiết thực sát sườn của người dân, như giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, huy động vốn trong dân cư vv... bàn bạc để dân đề đạt nêu lên những ý khiến vướng mắc, những người có trách nhiệm xem xét cho đến khi đạt được đại đa số nhất trí, ở đây lưu ý là không áp đặt nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, mà sử dụng đa số tác động để làm chuyển biến thiểu số, như thế sẽ làm cho sự đồng thuận đạt được kết quả cao. Các cấp chính quyền thường xuyên tổ chức và dự những cuộc đối thoại trực tiếp với dân, cung cấp thông tin đầy đủ cho dân về các vấn đề như giá cả đất đai, nguyên tắc cấp đất, quy trình thủ tục huy động sử dụng vốn vv ... Thông qua đó dân trực tiếp trình bày ý kiến với chính quyền và được trả lời công khai từ phía chính quyền, thì có thể các đề đạt mong muốn của dân chưa thật thoả mãn lắm, nhưng họ sẽ phấn khởi tin tưởng vào chính quyền và tích cực hợp tác cùng chính quyền giải quyết vấn đề vướng mắc. Cũng qua các cuộc đối thoại như thế, người dân cũng sẽ hiểu rõ hơn về các chủ trương giải pháp của chính quyền, đồng thời cán bộ chính quyền cũng sẽ nắm rõ hơn ý nguyện của dân chúng, và kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp trong các chủ trương giải pháp của mình đã đề ra, và như thế mức độ đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của cấp uỷ đảng chính quyền sẽ cao hơn.

 Thứ 2: Phát huy cao độ vai trò của mặt trận và các đoàn thể quần chúng, là một nhân tố quan trọng để tạo nên sự đồng thuận giữa đảng chính quyền và nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện các chủ trương chính sách của cấp uỷ đảng chính quyền, thường xuyên gặp gỡ dân để vừa tuyên truyền giải thích cho dân, vừa nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của dân, những vấn đề còn bức xúc trong dân, phản ánh và đề đạt hướng giải quyết để cáp uỷ Đảng và chính quyền xem xét. Tổ chức hiệp thương để điều hoà mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, giữa chủ và thợ, giữa các thành viên trong tập thể, giữa các tổ chức chính trị xã hội, giữa các tầng lớp thành phần trong quần chúng nhân dân.

 Thứ 3: Tích cực triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân thì mới có sự đồng thuận cao, vận động quần chúng chứ không phải mệnh lệnh hành chính, hiệp thương đối thoại dân chủ chứ không độc đoán quan liêu chuyên quyền, đó là một nguyên tắc để xây dựng sự đồng thuận, bởi nhân tố quyết định sự đông thuận là dựa trên cơ sở hiệp thương, bàn bạc tự nguyện của các bên để đi đến thống nhất chứ không phải là áp đặt cưỡng bức, chính vì vậy nó có khả năng điều chỉnh sự chống đối, xung đột để không đi đến chỗ gay gắt, gây điểm nóng mất ổn định chính trị xã hội.

  Thứ 4: Đại bộ phận cán bộ đảng viên công chức của chúng ta có phẩm chất chính trị tốt, tôn trọng dân, phấn đấu hòan thành nhiệm vụ được giao. Tuy vậy nhân dân vẫn còn những điều bức xúc, bất bình trước một bộ phận cán bộ công chức, quan liêu hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân, do vậy vấn đề đặt ra là chung ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực sự có năng lực, phẩm chất, có phương pháp làm việc thật sự trọng dân, hiểu dân có trách nhiệm với dân, tận tuỵ với công vụ với nhân dân. Đây là quan trọng tác động trực tiếp đến tình cảm suy nghĩ của dân đối với cấp uỷ, chính quyền, và qua ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức góp phần nâng cao sự đồng thuận nhất trí của nhân dân, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cấp uỷ đảng chính quyền ngày càng được củng cố , dân với đảng, chính quyền thống nhất ý chí và hành động sẽ là động lực quyết định đưa Kon Tum trở thành một tỉnh giàu mạnh. 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng- một biện pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay
Icon Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo- Sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.
Icon Giải pháp nào thu hồi nợ đọng thuế trong năm 2014?
Icon THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, THƯ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP
Icon HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2013 VÀ VIỆC ĐƯA HIẾN PHÁP VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG Ở TỈNH TA
Icon SỰ LỰA CHỌN CỦA LỊCH SỬ
Icon Nâng cao chất lượng giám sát - nhìn từ thực tiễn hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE