Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
28/04/2020 3:37:12 CH
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và căn cứ tình hình thực tế (nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19), ngày 24/4/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Theo kế hoạch, tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ báo cáo với cử tri về Chương trình và nội dung kỳ họp; Nghe và tiếp thu phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV; các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Tại kỳ họp thứ 9 này, Quốc hội sẽ Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/5 đến ngày 04/6/2020; Họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 10/6 đến ngày 19/6/2020)

Trong thời gian Quốc hội họp trực tuyến sẽ thảo luận 10 dự án luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;  Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)) và 04 dự thảo nghị quyết (Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp) . Có thể biểu quyết thông qua một số luật nếu kịp tiếp thu, hoàn thiện. Xem xét, thông qua 03 dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Xem xét Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch Covid-19); phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”...

Trong thời gian Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Quốc hội  sẽ xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thảo luận về 6 dự án luật (Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Cư trú (sửa đổi)) trình Quốc hội cho ý kiến. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự khác. Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng và Biểu quyết thông qua các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia làm 02 tổ để tiếp xúc cử tri theo 02 đơn vị bầu cử của tỉnh.

+ Tổ 1, gồm các đại biểu: Ông A Pớt, Ông Lê Chiêm và Bà Y Nhàn sẽ tiếp xúc cử tri tại Trung tâm huyện Ngọc Hồi vào Buổi sáng ngày 05/5/2020; Trung tâm huyện Đăk Glei vào Buổi chiều ngày 05/5/2020; Trung tâm huyện Đăk Hà vào Buổi chiều ngày 06/5/2020; Trung tâm huyện Đăk Tô vào Buổi sáng ngày 07/5/2020 và Trung tâm huyện Tu Mơ Rông vào Buổi chiều ngày 07/5/2020.

+ Tổ 2, gồm các đại biểu: Ông Tô Văn Tám, Ông Nguyễn Vinh Hà và Ông Rơ Châm Long (A Long) sẽ tiếp xúc cử tri tại Trung tâm huyện Kon Rẫy vào Buổi sáng ngày 05/5/2020; Trung tâm huyện Kon Plông vào Buổi chiều ngày 05/5/2020; Trung tâm huyện Ia H’Drai vào Buổi sáng ngày 06/5/2020; Trung tâm huyện Sa Thầy vào Buổi chiều ngày 06/5/2020 và Trung tâm thành phố Kon Tum vào Buổi sáng ngày 07/5/2020.

Địa điểm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri: Do Ban thường trực UBMTTQVN và chính quyền địa phương huyện, thành phố chủ động chọn. Bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, đo thân nhiệt, rửa tay, khử trùng, khử khuẩn).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan trong tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri để đại biểu Quốc hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp có hình thức, cách thức phù hợp để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Buổi chiều ngày 08/5/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động trong tháng 5 và 6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Icon Tham gia Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Icon THỬ NHÌN NHẬN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT THỜI GIAN QUA
Icon MẤY VẤN ĐỀ VỀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THỜI GIAN QUA
Icon Chương trình hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon THẤY GÌ QUA GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Icon Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2019
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC