banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Kết quả công tác tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4/2014 của Thường trực HĐND thành phố
19-11-2014

Tháng 3/2014, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung công tác sau: Duy trì công tác giám sát thường xuyên, đôn đốc UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2014 và thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại sau giám sát của năm 2013; Xem xét quyết định 02 Tờ trình bổ sung kinh phí của UBND thành phố; Chuẩn bị báo cáo tham luận và tham gia Hội nghị giao ban giữa Thường trực với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố quý I/2014; Chuẩn bị nội dung Giao ban định kỳ Quý I/2014 giữa thường trực HĐND thành phố với UBND, UBMTTQ thành phố và Thường trực HĐND - UBND các xã, phường; Tổ chức giám sát tình hình thu, chi các khoản phí tại các trường học trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Tham gia làm việc cùng Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới GD-ĐT tại xã Đắk Năng và phường Nguyễn Trãi; Trong tháng 3, có 17 lượt công dân đến kiến nghị, trong đó 04 kiến nghị liên quan đến đất đai, 01 kiến nghị liên quan đến bồi thường và 12 kiến nghị liên quan đến vấn đề khác, việc tiếp và giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân được các phòng, ban chức năng thành phố giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Tháng 4/2014, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục đôn đốc và phối hợp với UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, đồng thời đôn đốc UBND thành phố và các ngành chức năng giải quyết các đơn thư khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật; Đề nghị UBND thành phố đẩy mạnh các biện pháp thu Ngân sách Nhà nước, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2014; Tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ Quý I/2014 giữa thường trực HĐND thành phố với UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố và Thường trực HĐND - UBND các xã, phường; Tổ chức khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Kroong; Phối hợp với UBMTTQVN thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức giám sát Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 17/11/2011 của HĐND thành phố về Đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên đia bàn thành phố Kon Tum cho lao động nông thôn, giai đoạn 2011-2015; Tham gia tiếp công dân định kỳ với Chủ tịch UBND thành phố, tiếp nhận và chuyển UBND thành phố chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của nhân dân theo quy định của pháp luật…/. (TM)

  
Tin liên quan:
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE